ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา สสอท. รุ่นที่ 3

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา (สสอท. รุ่นที่ 3) เมื่อวันที่ 4 - 11 กรกฎาคม 2559

พิธีมอบโล่สถานประกอบการสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน สายงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบโล่สถานประกอบการสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

มธบ. กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษา เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบ้านป่าริมเขื่อน รีสอร์ท จ.นครนายก

การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักและคณะกรรมการ นศ.ประจำคณะวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุภาพชน คนรุ่นใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) สำนักอธิการบดี

พิธีมอบรางวัลนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์

DPU MUSIC AWARDS 2016

สำนักกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมการประกวด DPU MUSIC AWARDS 2016 เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์

ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีกาศึกษา 2558

ศูนย์วัฒนธรรม จัดงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีกาศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศาลาธรรมธัช และ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์

1 2 3 4 5 6

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200