อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) 15 ธันวาคม 2564

วันนี้ สายงานกิจการนักศึกษาจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา และฝ่ายอาคารสถานที่ฯ . การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นเรื่องที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และส่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธี . โดย นายแพทย์อาสาห์ ธีรนวกรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และคุณบุษกร แวดไธยสงค์ พยาบาลเวชปฏิบัติ และทีมงานจากมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200