การชำระเงินลงทะเบียน
  ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 10,000 บาท ในวันลงทะเบียน ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้

Human Capital* คือ สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับ ผู้กู้ กยศ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ข้อเมื่อจบการศึกษา
  ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30% (ค่าเทอม ปีการศึกษาละ 70,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 3,000 บาท) 
  ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

 

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 48,500
288,000

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 48,500
288,000

สาขาวิชาการจัดการ

กยศ. เหมาจ่าย 48,500
288,000

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กยศ. เหมาจ่าย 48,500
288,000
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Online) กยศ. เหมาจ่าย 28,500 189,000

สาขาวิชาการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน

กยศ. เหมาจ่าย 48,500
288,000

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 53,300
306,600

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)

หลักสูตรการบัญชี

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
298,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 43,500
358,000

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 43,000
354,000

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

กยศ. เหมาจ่าย 41,250
340,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 50,000
400,000

สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 56,250
450,000

สาขาการแพทย์แผนไทย

กยศ. เหมาจ่าย 60,000
480,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

สาขาธุรกิจการบิน - Th (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 51,000
328,000

สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน (Bilingual) (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 53,000
344,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG) (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 47,500
380,000

สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต (DA) (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 47,500
380,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์

กยศ. เหมาจ่าย 48,000
330,000

สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร

กยศ. เหมาจ่าย 47,000
322,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

สาขานิติศาสตรบัณฑิต

กยศ. เหมาจ่าย 35,000
280,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์

สาขาการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

กยศ. เหมาจ่าย 39,300
314,400

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 39,300
314,400

สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 37,200
297,600

สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 37,200
297,600

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

กยศ. เหมาจ่าย 36,000 288,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

   วิชาเอกการออกแบบกราฟิก (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 50,000
340,000

   วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

กยศ. เหมาจ่าย 50,000
340,000

   วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

กยศ. เหมาจ่าย 50,000
340,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์

สาขาภาษาจีนธุรกิจ

กยศ. เหมาจ่าย 43,100
299,800

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

กยศ. เหมาจ่าย 43,800
305,400

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนานาชาติ International College (IC)

International Programs (English)

       

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
English for Business Communication

กยศ. เหมาจ่าย 59,500 431,000

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business

กยศ. เหมาจ่าย 60,000 429,500

หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
Information Systems for Digital Business

กยศ. เหมาจ่าย 55,000 440,000

*กยศ. สำหรับเด็กไทยเท่านั้น

*Student Loan Fund For Thai students only

       
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี ภาคปกติ)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 55,650
174,300

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 55,650
174,300

สาขาวิชาการจัดการ

กยศ. เหมาจ่าย 55,650
174,300

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กยศ. เหมาจ่าย 55,650
174,300

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 55,650
174,300

สาขาวิชาการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน

กยศ. เหมาจ่าย 55,650
174,300

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี ภาคปกติ)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 56,500
176,500

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี ภาคปกติ)

หลักสูตรการบัญชี

กยศ. เหมาจ่าย 55,650
174,300

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
    หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ภาคปกติ
         สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Human Capital*) กยศ. เหมาจ่าย 43,000 268,000
         สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Human Capital*) กยศ. เหมาจ่าย 43,800 272,800
         สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Human Capital*) กยศ. เหมาจ่าย 43,000 268,000
     หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ
         สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล กยศ. เหมาจ่าย 42,500 180,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG) (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 47,500
190,000

สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต (DA) (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 47,500
190,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ

สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์

กยศ. เหมาจ่าย 46,500
171,000

สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร

กยศ. เหมาจ่าย 45,500
167,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์

เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 39,300
157,200

สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 37,200
148,800

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

   วิชาเอกการออกแบบกราฟิก (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 50,000
190,000
             วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน กยศ. เหมาจ่าย 50,000 190,000
             วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น กยศ. เหมาจ่าย 50,000 190,000

หลักสูตร 4 ปี (ม.6 /ปวช. /กศน.)

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
298,000

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
298,000

สาขาวิชาการจัดการ

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
298,000

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
298,000

สาขาวิชาการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน

กยศ. เหมาจ่าย 49,900 298,000

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))

หลักสูตรการบัญชี

กยศ. เหมาจ่าย 52,850
299,700
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
    หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
         สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Human Capital*) กยศ. เหมาจ่าย 35,000 340,000
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

กยศ. เหมาจ่าย 38,500 247,200
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 4 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

   วิชาเอกการออกแบบกราฟิก (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 50,000
350,000
             วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน กยศ. เหมาจ่าย 50,000 350,000
             วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น กยศ. เหมาจ่าย 50,000 350,000
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรปกติ 4ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

สาขาภาษาจีนธุรกิจ

กยศ. เหมาจ่าย 48,000
336,000

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

กยศ. เหมาจ่าย 48,000
336,000

 

หลักสูตรเทียบโอน (ปวส.)

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
174,300

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
174,300

สาขาวิชาการจัดการ

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
174,300

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
174,300

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
174,300

สาขาวิชาการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน

กยศ. เหมาจ่าย 49,900 174,300

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 50,450
176,500

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))

หลักสูตรการบัญชี

กยศ. เหมาจ่าย 49,900
174,300
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 35,000
255,000

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

กยศ. เหมาจ่าย 34,500
168,000
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 3 ปี ภาคพิเศษ (เรียนวันพุธ)
       สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม กยศ. เหมาจ่าย - 285,000
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
    หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
       สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน กยศ. เหมาจ่าย 49,500 198,000
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
    หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
       สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต (DA) - เหมาจ่าย 47,500 190,000
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

สาขานิติศาสตร์(ภาคบัณฑิต)

- เหมาจ่าย 35,000 190,000
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
    หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
        สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร กยศ. เหมาจ่าย 45,500 167,000
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

   วิชาเอกการออกแบบกราฟิก (Human Capital*)

กยศ. เหมาจ่าย 45,000
215,000
             วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน กยศ. เหมาจ่าย 45,000 215,000
             วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น กยศ. เหมาจ่าย 45,000 215,000
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรเทียบโอน 2ปี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)

สาขาภาษาจีนธุรกิจ

กยศ. เหมาจ่าย 49,000
185,000

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

กยศ. เหมาจ่าย 49,000
185,000

Human Capital* คือ สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับ ผู้กู้ กยศ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ข้อเมื่อจบการศึกษา
  ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30% (ค่าเทอม ปีการศึกษาละ 70,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 3,000 บาท) 
  ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

*หมายเหตุ ข้อมูล update วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567