การชำระเงินลงทะเบียน
  ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 10,000 บาท ในวันลงทะเบียน ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้

Human Capital* คือ สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับ ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ข้อเมื่อจบการศึกษา
  ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30% (ค่าเทอม ปีการศึกษาละ 70,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 3,000 บาท) 
  ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

 

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,500
278,000

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 38,500
278,000

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 38,500
278,000

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,500
278,000

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน

กยศ. เหมาจ่าย 38,500
278,000

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กยศ. เหมาจ่าย 38,500
278,000

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 43,300
296,600

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)

หลักสูตรการบัญชี

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 39,900
288,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นักศึกษาชาวไทย)

- เหมาจ่าย 60,000
429,500

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นักศึกษาชาวต่างชาติ)

- เหมาจ่าย 65,000 483,800

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นักศึกษาชาวจีน)

- เหมาจ่าย 190,000 500,000

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Bilingual ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)

- เหมาจ่าย 415,000 790,000

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ (Bilingual ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)

- เหมาจ่าย 415,000 790,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,500
358,000

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,000
354,000

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

กยศ. เหมาจ่าย 41,250
340,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 50,000
400,000

สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 56,250
450,000

สาขาการแพทย์แผนไทย

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 60,000
480,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

สาขาธุรกิจการบิน - Th (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 51,000
310,000

สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน (Bilingual) (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 53,000
333,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG) (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 47,500
380,000

สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต (DA) (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 47,500
380,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 46,500
327,000

สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร

กยศ. เหมาจ่าย 45,500
319,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

สาขานิติศาสตรบัณฑิต

กยศ. เหมาจ่าย 35,000
280,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์

สาขาการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

กยศ. เหมาจ่าย 39,300
314,400

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 39,300
314,400

สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 37,200
297,600

สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 37,200
297,600

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

กยศ. เหมาจ่าย 34,000 272,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

   วิชาเอกการออกแบบกราฟิก (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 50,000
340,000

   วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

กยศ. เหมาจ่าย 50,000
340,000

   วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 50,000
340,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,800
305,400

สาขาภาษาจีนธุรกิจ

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,100
299,800

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 59,500
431,000

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ)

- เหมาจ่าย 66,100 483,800
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี ภาคปกติ)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 45,650
164,300

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 45,650
164,300

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 45,650
164,300

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 45,650
164,300

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน

กยศ. เหมาจ่าย 45,650
164,300

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กยศ. เหมาจ่าย 45,650
164,300

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี ภาคปกติ)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 45,650
166,500

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี ภาคปกติ)

หลักสูตรการบัญชี

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 45,650
164,300

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
    หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ภาคปกติ
         สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,000 268,000
         สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,800 272,800
         สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,000 268,000
     หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ
         สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล กยศ. เหมาจ่าย 42,500 180,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG) (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 47,500
190,000

สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต (DA) (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 47,500
190,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ

สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 46,500
171,000

สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร

กยศ. เหมาจ่าย 45,500
167,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

   วิชาเอกการออกแบบกราฟิก (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 50,000
190,000
             วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน กยศ. เหมาจ่าย 50,000 190,000
             วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 50,000 190,000

หลักสูตร 4 ปี (ม.6 /ปวช. /กศน.)

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 39,900
288,000

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 39,900
288,000

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 39,900
288,000

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 39,900
288,000

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))

หลักสูตรการบัญชี

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 42,850
289,700
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
    หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
         สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Human Capital*) กรอ./ กยศ. เหมาจ่าย 35,000 340,000
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

กยศ. เหมาจ่าย 34,000 231,200
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 4 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

   วิชาเอกการออกแบบกราฟิก (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 50,000
350,000
             วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน กยศ. เหมาจ่าย 50,000 350,000
             วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 50,000 350,000

 

หลักสูตรเทียบโอน (ปวส.)

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 39,900
164,300

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 39,900
164,300

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 39,900
164,300

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 39,900
164,300

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

กยศ. เหมาจ่าย 40,450
166,500

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))

หลักสูตรการบัญชี

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 39,900
164,300
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 35,000
255,000

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

กยศ. เหมาจ่าย 34,500
168,000
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 3 ปี ภาคพิเศษ (เรียนวันพุธ)
       สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย - 285,000
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
    หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
       สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน กยศ. เหมาจ่าย 49,500 198,000
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

สาขานิติศาสตร์(ภาคบัณฑิต)

- เหมาจ่าย 35,000 190,000
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
    หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
        สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร กยศ. เหมาจ่าย 45,500 167,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

   วิชาเอกการออกแบบกราฟิก (Human Capital*)

กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 45,000
215,000
             วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน กยศ. เหมาจ่าย 45,000 215,000
             วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 45,000 215,000

Human Capital* คือ สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับ ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ข้อเมื่อจบการศึกษา
  ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30% (ค่าเทอม ปีการศึกษาละ 70,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 3,000 บาท) 
  ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

*หมายเหตุ ข้อมูล update วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565