นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์

นักวิจัย : ดร.สุฏิกา รักประสูติ
สังกัด : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

นักวิจัย : อ.เตชนิธิ สังขะทรัพย์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์