นักวิจัย : รศ.ดร. ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ และ อาจารย์สำราญ ไผ่นวล
สังกัด : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์

นักวิจัย : ดร.สุฏิกา รักประสูติ
สังกัด : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี