ประสิทธิภาพของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประสิทธิภาพของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยในปัจจุบัน ตลอดทั้งประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์ในแนวทางตามหลักกฎหมายกับทางปฏิบัติของศาลในประเด็นที่เห็นว่าสำคัญๆ
จากการศึกษาข้อมูลในทางปฏิบัติและข้อบัญญัติของกฎหมาย ในทางเอกสาร และการออกแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชากรกลุ่มต่างๆ กอปรกับผลที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ ได้แก่มาตรฐานองค์การสหประชาชาติ หลักการพื้นฐานว่าด้วยความเป็นอิสระของศาล และศาลในกระบวนการยุติธรรมในประเทศระบบ Common Law ได้แก่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศ Civil Law ได้แก่ประเทศเยอรมนี อิตาลี ผู้วิจัยพบว่าประเทศต่างๆ มีความชัดเจนในการทำงานของศาลที่มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนมาก ผลจากการศึกษาวิจัยทำให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า การศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย มีปัญหาโต้เถียงกันมากในหลายประเด็น ต้องมีการทบทวนในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายและในทางปฏิบัติ ให้ถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้น เช่น การสร้างความเข้าใจในระบบกฎหมายและหลักการ การปรับปรุงระบบการทำงานของศาลสูง คุณภาพของคำพิพากษา เป็นต้น

Abstract

The objective of this research is to study Efficiency of Thai Court in Criminal Justice Administration. Nevertheless this project criticizes important point about Theory of Legal and Action.
As far as this research be concerned, United Nations Standards on Criminal Justice ; Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985, United Kingdom, United State of America, Germany and Italy, confront this issue, have an efficiency enactment for standard Court in Criminal Justice Administration. The study argues that Criminal Justice Administration especially Thai Court have a lot of problem to criticize. Criminal Justice Administration must be reviewed for development, correct and fair. This study about theories and conceptual understanding will improve the system of Thai Court, quality of Judgement. and more.