โปรแกรมช่วยศึกษาและวิจัยสำหรับระบบวิศวกรรมการสื่อสาร

บทคัดย่อ

โปรแกรมช่วยศึกษาและวิจัยสำหรับระบบวิศวกรรมการสื่อสาร (SRAPCES) โดยมีวัตถุประ สงค์เพื่อทำให้เกิดความสะดวกในด้านการเรียน และการวิจัยสำหรับผู้ศึกษาที่มีความสนใจในระบบการสื่อสาร โดยสามารถที่จะศึกษาผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (CBT) โดยการทำงานของโปรแกรมนี้ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ของโปรแกรม MATLAB ในการแสดงผล โปรแกรม SRAPCES นี้จะทำให้เกิดสะดวกต่อผู้เรียนและผู้บรรยาย และโปรแกรมนี้ทำการออกแบบเป็นโปรแกรมช่วยศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในระบบการสื่อสารแบบแอนะล็อก ดิจิทัล และสเปกตรัม โดยโปรแกรมแสดงผลลัพธ์นี้ จะสามารถเห็นรูปลักษณะจริงของกราฟที่เกิดขึ้นเหมือนเรียนภาควิชาปฏิ บัติได้ โปรแกรม SRAPCES นี้มีข้อดีคือ ข้อที่ 1 โปรแกรม SRAPCES สามารถแสดงผลเป็นแบบกราฟิกในระบบการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพกราฟิกแทนคำสั่งข้อ ความพื้นฐานนั้น แม้ผู้เรียนอาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรม MATLAB นี้มาก่อนแต่ผู้เรียนก็สามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรม MATLAB ได้ ข้อที่ 2 โปรแกรม SRAPCES เป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน้าต่างกราฟิกต่าง ๆ และ เป็นการเชื่อมโยงกับ Microsoft FrontPage เพราะ ฉะนั้นการปรับปรุงและการจัดการเนื้อหาให้ตรงตามคำบรรยายสามารถทำได้ง่าย ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรจากหน้าแสดงผลของกราฟิกนั้นให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับตัวแปรทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบตามความเป็นจริงได้ นอกจากนี้โปรแกรม SRAPCES ยังสามารถช่วยทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทฤษฎีในระบบการสื่อสารมากขึ้น เช่นเดียวกับการปฏิบัติการทดลอง

Abstract

The aim of Study and Research Aiding Program on Communication Engineering System (SRAPCES) project is to facilitate learning and researching for learners who are interested in Telecommunication through Computer Based Training (CBT). To accomplish this task, specially designed software based on MATLAB is proposed. SRAPCES offers efficiency and conveniently for these learners and lecturers. This program is designed as the SRAPCES for students or people interesting in the analog, digital, and spectrum. The program shows the result in the same was as practical laboratory. First, SRAPCES utilized GUI to communicate with the learners instead of text command based. This allows learners who might not be familiar with MATLAB to be able to utilize various functions previously available only to the users who are familiar with MATLAB. Second, SRAPCES allows links between each GUI window and also links to Microsoft FrontPage. Consequently, updating and managing content by lectures can be accomplished without difficulty. Third, learners can adjust various relevant parameters from the offered GUI in the same manner as changing physical parameters in an actual system. In addition, SRAPCES provides graphical result of each adjusting parameter. Thus facilitates learners toward better understanding of the theoretical concepts in Telecommunication just as working in a practical laboratory.