โครงการศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยเฉพาะประเภทไร้สายมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก ฉะนั้นบุคลากรทางด้านนี้จึงต้องติดตามเทคโนโลยีดังกล่าว และหน่วยงานด้านการศึกษาก็ต้องผลิตบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านนี้ด้วย เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาและแนวคิด ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในอดีตของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาวิวัฒนาการทางด้านนี้ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา งานวิจัยตลอดจนการปรับปรุงและสร้างหลักสูตร คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวโน้มของศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงที่มา ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในอดีต ขององค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม เป็นแนวทางในการพัฒนา หลักสูตร งานวิจัย องค์ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำหรับกรอบการศึกษา วิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์โทรคมนาคมประเภทไร้สายในเล่มนี้ ได้แบ่งออกเป็นบท ๆ โดยมีเนื้อหา ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและขอบเขตของศาสตร์ในสาขาวิชา ฐานทฤษฎี นักคิดที่สำคัญในศาสตร์ สถานการณ์ของศาสตร์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ การคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวโน้มของศาสตร์ในอนาคต และมีบทสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

Abstract

At present, technologies of telecommunication engineering, especially wireless technologies have been developed very fast. Therefore, people who relates to these technologies have to follow them. Educational parts have also to create people for supporting the technologies. In order to understand the aims, the concepts, and the methods for solving problems in wireless technology related people should study its evolution. For the development of education, research, and curriculum, instructors should study trend of telecommunications aiming to understand the concepts and the methods of solving problems. This will lead to develop curriculum, research, and knowledge for telecommunications technology. The scope of study, evolution, and tread of telecommunications in aspect of wireless technology in the repost includes. History, evolution, and scope, School of thought, Present Situation, Trend in the future, and The conclusion of curricular development for university.