การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อวิเคราะห์หาตัวแปรที่สำคัญที่สามารถจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า 2.00 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตร 4 ปี ทุกคณะวิชา ชั้นปีที่ 2 3 และชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 1,765 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์จำแนกประเภท(Discriminant Analysis) เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่สามารถจำแนกนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า 2.00 โดยในที่นี้วิเคราะห์แยกคณะวิชา และแยกชั้นปี ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์มี 6 ตัวแปร คือ เวลาเฉลี่ยเป็นชั่วโมงที่ใช้ในการเล่นอินเตอร์เน็ตต่อวัน เวลาเฉลี่ยเป็นนาทีที่ใช้ในการเดินทางมาเรียน จำนวนวิชาที่เรียนต่อวัน จำนวนวิชาที่เรียนในแต่ละเทอม จำนวนวันที่มีวิชาเรียนต่อสัปดาห์ และจำนวนวันโดยเฉลี่ยที่เข้าพบอาจารย์ผู้สอนต่อสัปดาห์
ผลการวิจัยพบว่าคณะวิชาและชั้นปีที่ตัวแปรในสมการจำแนกประเภทสามารถจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า 2.00 ได้อย่างมีนัยสำคัญ คือ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะการบัญชี ชั้นปีที่ 2 คณะการบัญชี ชั้นปีที่ 3 คณะการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3

 

Abstract

The study of the analysis of variables that relate with academic achievement of Dhurakij Pundit University Students was conducted using descriptive research. The objectives of the study is to analyze variables that important and able to discriminate the group of students that academic achievement over 2.00 and the group of students that academic achievement below 2.00 .
The sample consisted of 1,765 second-year third-year and fourth-year students who were enrolled in the regular four-year undergraduate degree program in the first semester of academic year 2005. Data analysis was performed using discriminant . The study used 6 independent variables compose of average time used for internet per day , average time for travel to learn, the amount of learning subject per day, the amount of learning subject per semester, the amount of the days that have classes per week and the average days that the students consulted with the lecturer.
The results indicate that faculty and level that the variables in discriminant function can discriminate the group of students that academic achievement over 2.00 and the group of students that academic achievement below 2.00 with significance are the fourth-year of business administration faculty , the second-year of accounting faculty,the third-year of accounting faculty, the fourth-year of accounting faculty , the third-year of law faculty and the third-year of information technology.