โครงสร้างรายได้และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

บทคัดย่อ

การศึกษาโครงสร้างของรายได้การประกอบอาชีพการขับรถโดยสารประจำทางครั้งนี้เป็นการสำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในการประกอบอาชีพการขับรถโดยสารประจำทาง เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการขับรถโดยสารประจำทาง และเพื่อสามารถนำเสนอต่อภาครัฐ เพื่อกำหนดนโยบายและโครงสร้างรายได้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมสนับสนุนการประกอบอาชีพการขับรถโดยสารประจำทางอีกทางหนึ่ง คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะก่อประโยชน์สูงสุด

 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ สำนักงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (RDI) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Abstract