การสำรวจเพื่อพัฒนาแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ

จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าจำวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าสู่บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้อายุของประชากรที่เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตก็เริ่มลดลงโดยเฉพาะประชากรในวัยศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมไปจนถึงอุดมศึกษาพบว่ามีจำนวนร้อยละของการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในวัยอื่น นอกจากนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติยังพบว่าปัจจุบันจำนวนผู้อ่านหนังสือของประเทศไทยในวัยเรียนกำลังลดลง เนื่องจากหันไปศึกษาหาความรู้จากสื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตแทนที่การอ่านจากหนังสือหรือตำราเรียน

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษา พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้กลายมาเป็นหนึ่งในวิชาภาษาต่างประเทศที่สถาบันการศึกษาทั่วไปให้ความสำคัญรองลงมาจากภาษาอังกฤษ  และพฤติกรรมของคนในวัยเรียนได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยค้นหาความรู้จากหนังสือเรียนไปเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีขอบเขตของเนื้อหาในการเรียนอย่างไร้ขีดจำกัด

งานวิจัยชิ้นนี้เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ใน   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 ที่ลงเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกรายวิชา  จำนวนทั้งสิ้น 123 คน  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากสื่อออนไลน์มากกว่าจากหนังสือ และเมื่อปรับปรุงแบบเรียนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อออนไลน์ของนักศึกษาแล้วพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบเรียนฉบับปรับปรุงแล้วส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

Abstract

From the statistics of the National Statistical Office found that the number of mobile phone users to access the Internet now has more likely continued increasing. In addition, ages of people who has access to internet are reduce especially people in student age. It also showed that the percentage of internet usage is very high in high school and college level compared with another people age range. The National Statistical Office also found that the number of students who learn from books currently reduced because they turned to learn from online media  instead of  books.
      The purpose of this research is to study Japanese Language learning behavior through online media of undergraduate students in Dhurakij Pundit University. Nowadays, teaching Japanese language has become one of the most important second language that the general academic institutions give priority the same with English language. Also, behavior of young people who are student has changed from learn from books to learn from online media, which is available any time and scopes of content are unlimited.
      These studies case collected data from 123 undergraduate students who had attended all Japanese language courses from Dhurakij Pundit University in the second semester year 2015.  The research has found most students who learn Japanese language from online media more than book. However, when revised learning plan to align with student behavior when they use online, the students are very satisfactory.