การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อบันทึกเส้นทางการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการสำรวจพิกัดป้ายรถและเส้นทางเดินรถประจำทางในกรุงเทพมหานครด้วย GPS โดยใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์สำรวจพิกัดป้าย และสร้างข้อมูลเส้นทางการเดินรถแต่ละสายผ่านป้ายอย่างอัตโนมัติด้วย Google Maps อย่างไรก็ตาม ระบบที่พัฒนาขึ้นยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% ได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลความสูงของถนน เช่น หากผู้ใช้สร้างเส้นทางของรถที่วิ่งบนทางด่วน โปรแกรมจะนำป้ายที่อยู่ใต้ทางด่วนมาอยู่บนเส้นทางด้วย ถึงแม้ว่า รถไม่ได้จอดที่ป้ายดังกล่าว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลเส้นทางและป้ายในเส้นทางการเดินรถได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบเว็บเพื่อรองรับการทำงานดังกล่าว รวมถึงสามารถเพิ่มการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะชนิดอื่นลงในระบบได้อีกด้วย จากการทดสอบระบบ พบว่าระบบแสดงผลเส้นทางการเดินรถสาย 84 ที่มีป้ายจำนวน 101 ป้าย ได้ใช้เวลาเฉลี่ย 1,236.08 มิลลิวินาที และเมื่อผู้ใช้เพิ่มเส้นทางใหม่หรือแก้ไขข้อมูลเส้นทาง ระบบบันทึกเส้นทางใหม่ได้ในเวลา 7.48 มิลลิวินาที

                นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเส้นทางเพื่อเดินทางจากต้นทางและปลายทางที่ผู้ใช้กำหนดด้วยรถสาธารณะได้ ในแอปพลิเคชันดังกล่าว มีส่วนที่แสดงแผนที่สำหรับการเดินทาง จากการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถจัดการรูปภาพแผนที่ได้ถูกต้อง และสามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สั้นที่สุด โดยใช้เวลาในการแสดงผลเฉลี่ยน้อยกว่า 4 วินาที

Abstract

In our previous research, we developed an Information System for BMTA Bus Stop and Route Surveys with GPS, including an Android app for bus stop surveys and automatic route creation with Google Maps on the web. However, this system cannot provide 100% accurate route information due to lacking of route contour. For example, if a user creates a route on a highway, the program will include a bus stop under the highway in the route automatically. Though, the bus does not pass that bus stop. Therefore, we develop a web-based map system to allow the administrator to verify and correct bus stops in the routes, and add other public transportation routes. From the experimental results with the bus route 84, we find that the system can display the route with 101 bus stops in 1,236.08 milliseconds on average. Additionally, the system can record the entire route to the database in 7.48 milliseconds on average.

                We also developed a Web-based Information System for public transportation route planning. This Web Application includes a map display and many types of public transportations. The experimental results show that the system can manage the map images correctly, and can plan for a shortest public transportation route. Additionally, any system webpage can process under 4 seconds on average.