ความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตรายการโทรทัศน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาถึงบทบาทหน้าที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์  ตลอดจนเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต และแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

จากการวิจัยพบว่าในบริบทของวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนั้น ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยบทบาทหน้าที่หลักคือการตอบโจทย์และแก้ปัญหาการปฎิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน นอกจากความคิดสร้างสรรค์ยังมีบทบาทสำคัญ ในการรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการทางการตลาดกับความงามเชิงศิลปะในการผลิต   รายการด้วย สำหรับเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของทีมผู้ผลิตนั้นพบว่าทีมงานผู้ผลิตรายการมีเทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น รับชมรายการทีวีทั้งไทยและต่างประเทศ การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยพบว่าเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นล้วนเป็นไปเพื่อการแสวงหาข้อมูล ความรู้และประสบการณ์  ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์นั้นมีทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจากสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถส่งผลได้ทั้งเชิงบวกและลบต่อความคิดสร้างสรรค์  สำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรนั้นผู้ผลิตต้องการให้องค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างจริงจัง ซึ่งผู้วิจัยพบว่าเรตติ้ง ของรายการนั้นอาจจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่จะยืนยันความสำเร็จของการมีความคิดสร้างสรรค์ในการ ผลิตรายการโทรทัศน์ แต่ความคิดสร้างสรรค์คือพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพของวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  

Abstract

This qualitative study examines the relationship between creative thinking and TV production. It focuses on the roles of creative thinking and factors determining its application in the processes of TV production as well as techniques for developing creative thinking among TV producers and production companies.

The study found that since TV production industry in Thailand nowadays was very competitive, creative thinking played a crucial role in all processes of the production of TV programs. The key role of creative thinking was to help TV producers create satisfactory work and deal with challenges during the production processes. Besides, creative thinking brought about a good balance between art and commerce in TV production. TV producers employed various techniques for fostering creative thinking, for examples, watching interesting foreign and Thai TV programs and travelling, which allowed the producers to gain information, knowledge and experience. Creative thinking in TV production was determined by both personal and environmental factors, which could bring about positive or negative outcomes. Additionally, TV producers reflected that TV production companies needed to prioritize the notion of creativity and help their staff to develop their creative thinking and skills. It was found that TV ratings or the popularity of TV programs might not be dependent solely on the creativity of the programs. Yet, creative thinking would play an important part in the current Thai TV industry and make it possible for Thai TV production companies to compete at a global or international level.