ทีวีโปรดิวเซอร์: สถานะ บทบาท และการพัฒนาทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลสร้างสรรค์

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาการทำงานของโปรดิวเซอร์และผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ต้องมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวม ที่มีบทบาทในฐานะ “เทคโนโลยีก่อกวน” (Disruptive Technology) ที่ส่งผลให้ บทบาท ทักษะและเทคนิคในการทำงานเปลี่ยนแปลงไปภายใต้การสร้างสรรค์งานในบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ผลการวิจัยพบว่า โปรดิวเซอร์และผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ในยุคสื่อหลอมรวมต้องมี “พหุทักษะ” (Multi-skill) สามารถผลิตเนื้อหาสื่อข้ามแพลตฟอร์มที่หลากหลายได้ (Multi-platform) รวมทั้งยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับรูปแบบการทำงานใหม่ในลักษณะของการเป็นนายจ้างตนเอง (Self-employment) โดยต้องพัฒนาทักษะและสร้างโพร์ไฟล์รูปไม้ทีที่มีความโดดเด่น อาทิ ด้านเทคนิคและการสร้างสรรค์ เทคโนโลยี ธุรกิจ การทำงานเป็นทีม และการบริหารจัดการ ในส่วนของแนวทางการพัฒนาทักษะนั้น ผู้ผลิตและโปรดิวเซอร์ทีวีมีความตระหนักในการปรับตัวและต้องการพัฒนาทักษะที่จำเป็น หากในระดับนโยบายกลับพบว่า ยังขาดกลยุทธ์และหน่วยงานที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตและโปรดิวเซอร์ทีวีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยว่า หากได้รับการสนับสนุนจะทำให้สามารถนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับเนื้อหาสื่อเพื่อการผลิตเพื่อการส่งออกได้ตามแนวคิด ประเทศไทย 4.0 และแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Abstract

This research aims to study media work of TV producers and content creators which needs to adjust to the changing technology in digital convergent era. Digital convergence plays an important role as a ‘disruptive technology’ and brings a significant change upon the television industry. It has an effect on the producers’ roles, essential skills and production techniques in creating content within the digital environment. Conducting with mixed method, the research findings show that TV producers and content creators in digital convergence age need to acquire ‘multi-skills’ and be able to work across ‘multi-platform’. Moreover, they need to prepare to work in new business model such as self-employment. In this way, TV producers need to develop their ‘T-shaped skills’ in order to form their unique profiles. Essential skills for TV producers are creative and technical skills, technological skills, business skills, team working and management skills. In terms of developing those skills, TV producers and content creators are aware of the need for skill development. However, Thailand lacks of institute, policy and strategy in the development of skills for TV producers. The research suggests that Thai TV producers and content creators are confident in the country’s potential. In order to succeed under creative industry and Thailand 4.0 policy, there’s the need to support Thai television industry by utilizing innovative technology to elevate content creation to meet with international standard.