การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สปาสำหรับผิวกายจากกากใยสับปะรด

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากกากใยสับปะรด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สปาสำหรับผิวกาย โดยการใช้กากสับปะรดที่มีความละเอียดสำหรับผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย คือ 80/100 mesh ซึ่งตรวจพบฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วพบว่ามีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด (Total Phenolic) เท่ากับ 40.02±1.08 (GAE/100 gFW)  ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน (% Antioxidant activity) เท่ากับ 86.11±1.68 (%AA)

            ผลการศึกษาทางเคมีพบว่าฤทธิ์ทางชีวภาพผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากกากใยสับปะรด โดยทดสอบสมบัติการให้อิเลคตรอน (reducing property) โดยวิธี Total Phenols Assay รายงานค่าเป็นมิลลิกรัม gallic acid ต่อน้ำหนัก 100 กรัม (mg GAE/100 g FW) พบว่ามีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามลำดับปริมาณของกากใยสับปะรด  ผลการตรวจสอบวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย ด้วยวิธีการไทเทรตแบบ  Direct titration  และคำนวณเป็นร้อยละโดยมวลของวิตามินซี พบว่าปริมาณวิตามินซีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลำดับตามปริมาณของกากใยสับปะรด

                ผลการศึกษาทางกายกายภาพผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากกากใยสับปะรดโดยการทดสอบค่าความสว่างของผลิตภัณฑ์พบว่าค่าสีของผลิตภัณฑ์เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าจะมีลักษณะสีเหลืองค่อนข้างน้ำตาลเข้มตามลำดับ  เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องมือวัดค่าระบบ CIE Hunter L*a*b* พบว่า ผลิตภัณฑ์จะสีเข้มข้นตามปริมาณของกากใยสับปะรด ผลการศึกษาสมบัติกายภาพค่าความหนืดผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใยสับปะรดบดละเอียด พบว่าค่าวัดความหนืดของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นตามลำดับของปริมาณกากใยสับปะรดในสูตร

                ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ (Total plate count) โดยนำผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากกากใยสับปะรดมาหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โดยวิธี Total Aerobic Plate Count ตามมาตรฐานเครื่องสำอางทั่วไป มอก. 152-2539 ไม่พบว่ามีการปนเปื้อนจากเชื้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์

Abstract

The objective of this research was to be develop the body mask product innovating by pine apple meal. Body mask use 80/100 mesh of pine apple meal. We found that texture of production depend on increase of pine apple meal. The total phenolic content was 40.02 ± 1.08 (GAE / 100 gFW). The antioxidant activity was 86.11 ± 1.68 (% AA )

This study was found that on biological activities by total phenols assay and can report that total phenolic increase depend on pine apple meal content unit of total phenols content is mg GAE/100 g FW. Vitamin C content analysis by direction titration and was found that vitamin c content will increase depend on pine apple meal content.

This study report result of physical property of production, It was found that the  viscosity increase test by viscometer and color of production was dark when pine apple meal increase test by CIE Hunter L*a*b*

This study report of the microorganisms by total plate count assay, it was found that have no the microorganisms content in this production follow by Food and Drug Administration.