บทความวิจัย ตามรอยตำนาน"พระนางจามเทวี"ผ่านพัฒนาการสื่อ

บทคัดย่อ

อิทธิพลของสื่อทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมสื่อ(Media Convergence) ก่อกระแสเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางจามเทวีทั้งเรื่องจริง และเรื่องเท็จ ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง(platform) จนเป็นที่มาของความ ขัดแย้งระหว่างผู้ศรัทธาต่อพระนางกับผู้คิดเห็นต่าง พระนางจามเทวีเป็น ใคร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมยังคงอยู่ในกระแส เรื่องราวของพระนาง ได้รับการเล่าขานและบันทึกมายาวนานร่วม 1,400 ปี จนกลายเป็น “ตำนาน” การตามรอยตำนาน“พระนางจามเทวี”ผ่านสื่อแต่ละยุค เป็นการฉายภาพ ว่าพระนางจามเทวีมีตัวตนจริงโดยอ้างอิงจากหลักฐานทางโบราณคดี การบันทึกผ่านสื่อมวลชนแต่ละแขนงในรูปสารคดีและบันเทิงคดี โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง การเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพในแง่ความรวดเร็ว และครอบคลุมกว้างไกล ตรงกันข้าม สื่อดังกล่าวอาจเป็นเครื่องมือในการ

Abstract

The influence of old and new media in the era of media convergence in Thailand has caused the substantial debate in various platforms on one of the most famous Thai heroine, Queen Jamadevi, about her existence. The debate also results in the conflict among those who do and those who do not believe on her identity. Who is Queen Chamathewi? How important she is, and why she is still in the modern debate despite the evidence that her legend can be traced back through the folklore and oral history in the mid-sixth century. This paper illustrates the actuality of Queen Jamadevi through not only the archeological information, but also through that in the mass media in the form of fiction and non-fiction representations. It can be seen that new media provide rapidity and feasibility in terms of information exchange. However, it could be damaging if it is used carelessly. Regarding the circulation of the negative image of Queen Chamathewi via the media and particularly via the social media, this paper suggests that such activity is out of control and heavily depends on the judgment of content receiver.