บทความวิจัย การสื่อสารองค์กรสุขภาพ: ชมรมคนรักษ์ตับ ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บทคัดย่อ

สิ่งที่องค์กรสุขภาพทั่วไปมักประสบปัญหาอยู่เสมอคือ “การสื่อสาร” ทั้งการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย แพทย์กับแพทย์ แพทย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเอง เนื่องจากผู้ป่วยโรคตับจากสาเหตุต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการรักษาที่ยาวนาน จนถึงขั้นสุดท้ายต้องเปลี่ยนตับ ด้วยความสลับซับซ้อนของโรคที่เป็น ความยุ่งยากในวิธีการรักษา รวมถึงการต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดจากบุคลากรทางการแพทย์ การสนับสนุนให้เกิดการสร้างกลุ่มดูแลตนเองของผู้ป่วยเปลี่ยนตับจำนวน 78 คน ในนามชมรมคนรักษ์ตับ นอกจากเป็นการเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจระหว่างผู้ป่วยแล้ว ยังสามารถลดภาระส่วนหนึ่งของแพทย์ได้ อีกทั้งความรู้ที่ผู้ป่วยเปลี่ยนตับได้รับผ่านสื่อที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกศูนย์โรคตับ ไม่เพียงแต่สามารถพัฒนาการดูแลรักษาให้เกิดคุณภาพแก่สมาชิกกลุ่มเท่านั้น ยังเป็นการปันความรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง นับเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับองค์กรสุขภาพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

Abstract

“Communication” tends to be one of the problematic issues that many health organizations are facing. Such the occurrence - including that among the doctors themselves, the doctor and patients; the doctor and related departments; and the groups of sufferers – is essential in the process of treatments, particularly for those who are awaiting for the liver transplantation. Due to its complication in terms of an indication, a diagnosis, a surgical procedure, and a medication, the Liver Nurturing Club with its 78 peer members is not only a place where the body and mind of the people receiving new liver are treated, but also the works of the practitioners are assisted. Moreover, the knowledge that the members of this Club has obtained through the various types of media both in and out the Liver Unit at Chulalongkorn Hospital truly develops the Club member on the quality way of treatment and, also, raises the awareness of the liver disease to surrounding communities. It is worth noting that the communication in this Club is a good model for other similar health organizations.