การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอก (Outsourcing) ด้านโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

บทคัดย่อ

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอกด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 3 ประการ คือ 1 เพื่อสำรวจสถานภาพการจ้างงานภายนอกด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ 2 เพื่อหาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอกในด้านโลจิสติกส์ 3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบการตัดสินใจการจ้างงานภายนอกด้านโลจิสติกส์ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์และขนาดของธุรกิจ

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารของสถานประกอบการ 

                ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ผลิตชิ้นส่วนจำนวน 202 ราย แบ่งออกเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มอุปกรณ์ขับเคลื่อน (Drive, Transmission & Steering) 28 ราย กลุ่มระบบเบรกและระบบสั่นสะเทือน (Suspension & Brake) 20 กลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั่วไป (Accessories) 46 ราย กลุ่มอุปกรณ์ภายนอก (Exterior) 21 ราย กลุ่มตัวถัง (Body) 19 ราย กลุ่มเครื่องยนต์ (Engine) 39 ราย กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic) 16 ราย และกลุ่มไฟแสงสว่างและไฟฟ้า (Lighting & Electrical) 13 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) การทดสอบสมมติฐานได้กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

         1. ส่วนใหญ่สถานประกอบการจ้างผู้อื่นทำกิจกรรมโลจิสติกส์ 5 อันดับแรก คือ 1 ด้านกิจกรรมการขนส่ง 2 การจัดการวัตถุดิบ 3 การบริหารคลังสินค้าและการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ 4 การบริหารสินค้าคงคลัง และ 5 การบริการลูกค้าและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

          2. จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ในภาพรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอกด้านโลจิสติกส์ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อมีการหมุนแกนปัจจัยโดยวิธี Varimax ได้ปัจจัยและเรียงลำดับ ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ตัดสินใจจ้างงานภายนอก (Outsource) ด้านโลจิสติกส์

1. ปัจจัยด้านต้นทุน

2. ปัจจัยด้านคุณภาพ

3. ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์กร

4. ปัจจัยด้านความเสี่ยง

5. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

6. ปัจจัยด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ

7. ปัจจัยด้านการจัดการภายนอกองค์กร

8. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

9. ปัจจัยด้านการเงิน

 

Abstract

Based on executives’ opinions in auto part industry toward perspectives related to factors affecting decision making on outsourcing service in logistics of auto part industry, this is done by the survey research. Accordingly, there are three objectives of this investigation – 1) to survey status of outsourcing service in logistics of auto part industry, 2) to examine factors affecting decision making on outsourcing service in logistics operation and 3) to compare the difference of elements of decision on outsourcing service in each product line and business size.

The aim of this study is to focus on auto part manufacturers, where data collection comes from executives of those manufacturers. 

The authors collected the entire data from 202 auto part manufacturers. Those of them are acquired from following types: drive, transmission & steering with 28 ones; suspension & brake with 20 ones; accessories with 46 ones; exterior with 21 ones; body with 19 ones; engine with 39 ones; electronic equipment with 16 ones; lighting & electric with 13 ones. The instrument is questionnaire, and SPSS is employed for data analysis. The fundamental statistics in this study comprise percentage, arithmetic mean, standard deviation, one-way ANOVA, factor analysis and Pearson correlation. Also, hypothesis testing is assigned by significant level of 0.05.

 

Results

 1. Overall, the auto part manufacturers utilize outsourcing service from the most to least important requirement as follows: transport activities; material management; warehouse management and provision of spare parts and others; inventory management; customer services and order processing, respectively. 
 2. According to factor analysis associated with the entire model, factors affecting decision making on outsourcing service in logistics of auto part industry by means of Varimax rotation method can be exhibited and ranked from the most to least preferred factor as follows:
 1. Cost
 2. Quality
 3. Internal operation of organization
 4. Risk
 5. Technology
 6. Equipment and tool
 7. External operation of organization
 8. Management
 9. Financial