การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ของประเทศไทย

บทคัดย่อ

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการดำเนินงานโรงพยาบาลในรูปแบบแพลตฟอร์มการให้บริการนั้นทำให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกของโรงพยาบาลสามารถทำงานประสานร่วมกันได้และตอบสนองการทำงานด้านต่างๆขององค์กรโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาลซึ่งมีความจำเป็นต้องการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มากข้ามส่วนงานกันระหว่างหน่วงงานต่างๆเช่น ประวัติผู้ป่วย เป็นต้น สามารถทำได้อย่างอัติโนมัติ แอพพลิเคชั่นที่อยู่บนรูปแบบแพลตฟอร์มการให้บริการสามารถเชื่อมโยงบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการที่ต่างกันโดยการประยุกต์ใช้ภาษามาตรฐานหรือภาษากระแสงานที่กำหนดขึ้นเฉพาะ งานวิจัยนี้ทำการวิเคราะห์และออกแบบบริการทางเว็บที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อันได้แก่ แพทย์ปฏิบัติการ โดยกำหนดกลุ่มทดลองในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นักวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อช่วยให้ทำการสาธิตและประเมินผลแนวทางของบริการทางเว็บที่นำเสนอในงานวิจัยนี้  ในการประเมินงานวิจัยนักวิจัยได้พัฒนากรณีตัวอย่างขึ้นมา 2 กรณี โดยเป็นการจำลองสถานการณ์ที่แตกต่างของการใช้บริการบนเว็บซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลที่มีโครงสร้างแตกต่างกันสำหรับผู้ป่วยแตกต่างกันและผู้ใช้งานข้อมูล (แพทย์)ที่แตกต่างกัน การประเมินผลการทดลองใช้บริการพิจารณาในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ความถูกต้อง และความเหมาะสมในการใช้งาน รวมทั้งพิจารณาปัจจัยเรื่อง precise และ recall

Abstract

Building hospital applications based on services allows hospitals and other organizations to cooperate and make use of each other’s business functions. Therefore the hospital information systems that involve extensive information exchange across hospitals and organizations boundaries, such as patient profiles, can be easily automated. Service-based applications can be constructed by linking services from various providers using either as standard programming language or a specialized workflow language. Our research is to analyse and design a web service that supports medical staffs and tools in hospitals in Bangkok. We also developed a prototype tool to facilitate the demonstration and evaluation of the approach.  Two cases are created to demonstrate different situations of the web service, involving different types of documents, and patients and medical staffs. The experiments of document creation have been evaluated by considering criteria i.e. easy, correctness, and completeness. Also, the precise and recall measurements are used.