การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ. สระบุรี

บทคัดย่อ

บทสรุปผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ จ.สระบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาองค์ประกอบต่างๆในการใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ และพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและกลุ่มในการจัดจาหน่ายข้าว อันเป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ให้มีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

จากผลการวิจัยพบว่า แบบที่ได้คะแนนจากแบบสอบถามสูงที่สุด คือบรรจุภัณท์แบบที่ 3เพราะผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า บรรจุภัณท์แบบที่3 นี้ มีลักษณะแปลกตา มีความคิดสร้างสรรค์แสดงถึงความเป็นท้องถิ่นจากการใช้ถุงกระสอบ ทั้งยังสามารถสื่อถึงความเป็นข้าวได้ดีอีกด้วย อีกทั้งบรรจุภัณฑ์แบบที่ 3 นี้สามารถสร้างความแตกต่างชัดเจน เพิ่มมูลค่าสินค้าได้ สามารถซื้อเป็นของฝากได้ เพราะดูสวยงาม มีความร่วมสมัยไม่เชย วัสดุที่ใช้ทาบรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่หาง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนาถุงไปใช้ได้ต่อไปอีกด้วย

จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ มีข้อเสนอแนะว่าด้านโครงสร้างและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์แบบที่ 3 มีความแปลกตา มีความคิดสร้างสรรค์ในเลือกวัสดุที่สัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์ แปลกใหม่จากการที่นาถุงกระสอบมาใช้เป็นวัสดุในการทาบรรจุภัณฑ์ แต่การบรรจุค่อนข้างซับซ้อนมีหลายขั้นซึ่งในอนาคตถ้ามีการสั่งซื้อข้าวในจานวนมากอาจทาให้เกิดปัญหาได้ ควรปรับดีไซน์สายคาดถุงกระสอบเป็นการสกรีนสายคาดบนกระสอบเพื่อความสามารถในผลิตได้ง่ายขึ้น ออกแบบทาโลโก้ให้เป็นรูปอาแป๊ะเจ๊กเชยเพื่อสร้างการจดจา ในส่วนการใช้ถุงกระสอบสื่อถึงความเป็นข้าวได้ดี สื่อสารวิถีวัฒนธรรมความเป็นสินค้าทางการเกษตรได้ดี ศึกษาแนวคิดการออกแบบจากที่มาของจังหวัดสระบุรีต้นกาเนิดข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ เพิ่มลงไปบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาให้เกิดการจดจาและประทับใจในการนาไปเป็นของฝากในเทศกาลพิเศษต่างๆได้ เพราะออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีการบ่งชี้ถึงประวัติความเป็นมาของผลผลิตข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง และกลุ่มในการจัดจาหน่ายข้าว อันเป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เจ๊กเชยเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Abstract

The objective of the research; The Study of The Appropriate Packaging Design for Jekchuy Saohai Rice of Saraburi Province, Thailand, is to investigate various design methods, elements, and executions in search for the suitable package of the Jekchuy Saohai rice from Saraburi province. The focus of this research is not only to create a unique rice package that reflect core characteristics of the rice itself, but also the package that help increase number of sales to enhance local rice farmers income.

The result of the research which includes literature review, questionnaire, and in-depth expert interview, shows that package number 3 is the most appropriate one for the rice because of the interesting design, the creative material usage, and the useful function of the package. Moreover, package number 3 is successfully created differentiation of itself among other rice packages on the market for its contemporary approach, aesthetically pleasing design, and eco friendly material choice. The clear and unique design of the product logo is also help reflects the quality of the product and represents the local wisdom and their way of life. The result of the research is not only help improve the package design of Jekchuy Saohai rice from Saraburi province, but also lead to the improvement of other local rice packages for variety type of rice from different part of the country.