การสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์แบบอิสระชนิดหนึ่งเฟสที่ใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

บทคัดย่อ

อินเวอร์เตอร์แบบอิสระชนิดหนึ่งเฟสที่ใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไปใช้หลักการเชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรมเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่สูงขึ้น บทความนี้นำเสนอการออกแบบบูสคอนเวอร์เตอร์ที่ต่อกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนหนึ่งแผงต่อวงจรและนำวงจรมาเชื่อมต่อแบบอนุกรมเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่สูงขึ้นสำหรับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทางด้านเข้าของอินเวอร์เตอร์ บูสคอนเวอร์เตอร์ใช้หลักการควบคุมแบบชนิดพีไอด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ dspic30f1010 เพื่อรักษาระดับของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้คงที่ ผลการทดลองพบว่าระบบที่นำเสนอสามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคงที่ 100 V จากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 20 V ถึง 40 V ตามความเข้มของแสงอาทิตย์และนำวงจรมาเชื่อมต่อแบบอนุกรมจำนวนสี่วงจรเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคงที่ 400V สำหรับอินเวอร์เตอร์มีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับทางด้านออก 223 V ใช้งานกับโหลดอินดักชั่นมอเตอร์ โดยทั้งสี่วงจรมีประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย 94.27 เปอร์เซ็นต์

Abstract

The single-phase stand-alone photovoltaic inverter commonly connects to series of photovoltaic panels for increasing higher voltage dc. This paper presents a design of boost converter connected with a photovoltaic panel and use this circuit connects in series to increase higher voltage dc source for inverter’s input. The boost converter using PI controller with dspic30f1010 microcontroller is designed to maintain the constant output voltage. Results found that the proposed system can provide 100 V constant output voltages for the 20 V to 40 V photovoltaic input voltages according to the different solar irradiance variations. The circuit is connected with four circuits in series in order to provide constant dc of 400 V for the inverter that has ac output of 223 V using with induction motor loads. The overall efficiency of four circuits is approximately 94.27%.