การศึกษาเพี่อพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของตลาดน้ำในกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพี่อพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของตลาดน้ำในกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ      1)เพื่อศึกษาอัตราการเติบโตและส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ของตลาดน้ำในกรุงเทพมหานคร(2)เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน  โอกาส/  อุปสรรคของผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจตลาดน้ำในเขตกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพสูง  (3)เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์แต่ละกลุ่มที่มีศักยภาพสูงตลาดน้ำในรุงเทพมหานครและนำมาพิจารณาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   

                       วิธีการวิจัยเรื่องนี้มี ดังนี้(1) การสำรวจผู้ทำธุรกิจในตลาดน้ำจำนวน 241 ตัวอย่าง (2)วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจในตลาดด้วย BCG Model (3) การวิเคราะห์SWOTผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ(4) การประเมินธุรกิจดาวรุ่งในอนาคตของตลาดน้ำโดยใช้แบบประเมิน Likert Scale และอธิบายผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

                          ผลการศึกษาพบว่า (1)การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ในกลุ่มธุรกิจกลุ่มอาหารไทย การท่องเที่ยวทางน้ำ  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสร้างร้านอาหารในเรือ   ได้รับความนิยมในตลาดน้ำทุกแห่ง ส่วนธุรกิจที่ศักยภาพปานกลางเป็นธุรกิจกลุ่มขนมไทย ผลไม้ สมุนไพร    เสื้อผ้า  การทำบุญไหวัพระ ถวายสังฆทาน ใส่บาตร ส่วนธุรกิจขายต้นไม้ กาแฟ มีศักยภาพค่อนข้างต่ำ   และธุรกิจนวดแผนไทยเป็นที่นิยมในปัจจุบันมีอัตราการเติบสูงแต่มีส่วนแบ่งในตลาดต่ำกว่าร้อยละสิบ(2)ธุรกิจที่เป็นจุดแข็งของตลาด 5 อันดับแรกคือธุรกิจ1)กลุ่มอาหารไทยท้องถิ่น (3.95)2)  การสร้างสรรค์เกี่ยวกับกิจกรรมพิธีการทางศาสนา (3.50) 2)   ร้านขายอาหารในในเรือและการให้เช่าเรือ(3.41)3)  กิจกรรมการท่องเที่ยว และนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (3.27)4)   อาหารภาคใต้ เหนือ  อีสาน (3.26)5)   ขนมไทย สถานที่จำหน่าย  ผลิต (3.25)

                ข้อเสนอแนะ:(1)ตลาดน้ำแต่ละแห่งต้องสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของตลาด (2)พัฒนาธุรกิจที่เป็นจุดแข็ง 5 อันดับแรกของตลาดน้ำได้แก่ อาหารไทยท้องถิ่น สมุนไพร ทำบุญ ร้านขายอาหาร อาหารไทย 4 ภาคและขนมไทย  (3)ทำแผนพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ที่คาดว่าจะมีอนาคตสดใส 5  กลุ่มแรก ได้แก่  กลุ่ม 1)ขนมไทยสถานที่จำหน่าย 2)ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ3)อาหารไทย 4).การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม5)การสร้างสรรค์เกี่ยวกับกิจกรรมพิธีการทางศาสนา

Abstract

The research objectives  of the Study for The Creative Business Development of The Floating Market in  Krung Thep Maha Nakhon  are: (1) to study the business growth rate and market share  of creative business  at floating market in Krung Thep Maha Nakhon , (2) to analyze SWOT on the creative products , and the high potential products of the floating market in Krung Thep Maha Nakhon , (3) to suggestion the creative products developing and promoted to the excellent product..

                         The research methods are:  (1) to survey 241 samples as the entrepreneur in the floating market in Krung Thep Maha Nakhon.(2) to analyzed the high potential products by BCG model (3) to analyzed SWOT of creative business product,  (4) to evaluate the future creative business  stars by the questionnaire with the Likert Scale were used for data collection and analyzed with descriptive statistics. 

          The  study  found : (1)  the high potential products  is  a  Thai food, floating travel  & cultural travelon  the  tourist popular , and the middle  potential products  is a Thai desert  snack ,Thai herb , cloth  fashion and Buddha activity , but  the coffee and tree saler  on the low potential products  ,  (2) the five most  significant products  underlying the strength are  Thai food herb (3.95), Buddha activity(3.50), the Thai food &Thai  desert  on the ancient boat (3.41), floating travel & cultural travel (3.27), food of 4 Thai region (3.26), and Thai desert (3.25)

                Suggestions: (1)  the four floating markets are must to build the comparative advantage of them market.  (2)  development of the high potential products  is  a  Thai food, floating travel cultural travel on  the  tourist popular , and the middle  potential products  is a desert  snack ,herb , cloth  fashion and Buddha activity,  (3 ) development of the five most  significant products  underlying the future creative business  stars   are 1) Thai desert  ,2)Thai inorganics  vegetables & Thai fruits  ,  3) Thai food  ,4) the cultural travel , and 5)Buddha activity.