รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ปีการการศึกษา  2558ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 457 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ดัดแปลงจากแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ (Student Learning Style) ของ Grasha and Reichmann มีค่าความเชื่อมั่น 0.942 และแบบสัมภาษณ์รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test)

                ผลการศึกษา พบว่า

1 . การใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในการเรียนภาษาต่างประเทศนักศึกษาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา แบบมีส่วนร่วม และแบบร่วมมือในระดับมาก และใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบแข่งขันในระดับปานกลาง

2. นักศึกษาที่เรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างกันมีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาแต่ละรูปแบบ พบว่า  นักศึกษาที่เรียนภาษาต่างประเทศต่างกัน มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบแข่งขัน และแบบมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. การใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ

5. นักศึกษาส่วนมากชอบให้ผู้สอนใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสอนภาษาต่างประเทศและไม่ชอบให้ผู้สอนใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขันในการสอนภาษาต่างประเทศ

Abstract

The objectives of the research entitled “Learning Styles in Foreign Language Learning of Under-Graduate Students in Thailand” were: 1) to study the use of learning styles in foreign language learning of under-graduate students in Thailand; 2) to analyze the difference in using learning styles in foreign language learning of under-graduate students in Thailand; and 3) to study the relationship of the use of learning styles in foreign language learning and learning achievement of under-graduate students in Thailand.  The samplings used in the study were 457 third-year students majoring in English, Chinese and Japanese in under-graduate level of universities in Bangkok and surroundings. The research instruments were 5-rating-scale questionnaires adapted from the Grasha-Riechmann Student Learning Style Scales (GRSLSS) with reliability at 0.942 and foreign language learning interview form. The statistics used in data analysis were composed of mean, standard deviation, One-way ANOVA and Chi-square Test.

The results of the study found that:

1. The use of learning styles in foreign language learning of under-graduate students in Thailand was at a moderate level. Students used Dependent Learning Style, Participative Learning Style and Collaborative Learning Style in their learning in a high level, and they used Independent Learning Style, Avoidance Learning Style and Competitive Learning Style at a moderate level.

2. The students studying in different majors used similar language learning styles. Students in different majors used Independent Learning Style, Competitive Learning Style and Participative Learning Style differently with the significantly statistic figure at 0.05.

3. The use of learning styles in foreign language learning had a relation to learning achievement of students with the significantly statistic figure at 0.05.

4. The use of learning styles resulted to the success in foreign language learning of students.

5. Most students preferred their teachers to use Participative Learning Style in foreign language teaching and learning, but not Competitive Learning Style.