การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหาเส้นทางรถประจำทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน ข้อมูลของระบบขนส่งมวลชนของ ขสมก.ที่มีอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นเวลานาน และไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ งานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลป้ายรถประจำทางด้วยโทรศัพท์ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์และสร้างข้อมูลเส้นทางการเดินรถ โดยมีข้อมูลพิกัดการเดินรถของรถแต่ละสายที่สร้างจาก My maps ของ Google จากนั้นนำเส้นทางที่สร้างไปคำนวณด้วยโปรแกรมบนเครื่องแม่ข่ายและแปลงพิกัดป้ายกับพิกัดเส้นทางที่เก็บรวบรวมได้ให้กลายเป็นเส้นทางการเดินรถประจำทางแต่ละสายตามลำดับป้ายที่ผ่านโดยอัตโนมัติ ผลการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถเก็บข้อมูลป้ายรถและสร้างเส้นทางเดินรถได้ และโปรแกรมการสร้างเส้นทางเดินรถผ่านป้ายรถใช้เวลาคำนวณเฉลี่ย 5.75 ms ต่อหนึ่งพิกัดเส้นทางรถ ข้อมูลจากระบบดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเอพีไอและโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางด้วยรถประจำทางแก่คนทั่วไป เอพีไอที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถในสังกัด ขสมก. ข้างต้น และขั้นตอนวิธีในการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่พิจารณาทั้งการเปลี่ยนรถและการเดินอีกด้วย ผลการทดสอบระบบพบว่าเอพีไอที่สร้างขึ้นใช้หน่วยความจำน้อยกว่า 6 MB และใช้เวลาน้อยกว่า 0.025ms เมื่อคำนวณเส้นทางในกราฟที่มีป้ายรถจำนวน 10,000 ป้าย เมื่อเรียกใช้เอพีไอในโปรแกรมประยุกต์ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์พบว่า โปรแกรมประยุกต์สามารถตอบกลับภายในเวลา 4 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ใช้ยอมรับได้ ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานจำนวน 64 คน จาก 8 เขตการเดินรถ พบว่าผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจมากในระดับ 4.16

Abstract

Currently, the transit system information provided by BMTA is not accurate because the information is not updated for decades. Furthermore, there is no systematic way of gathering and updating the information. This research describes the development of bus stop collecting and bus route creating system. We use an Android smartphone as a tool to collect the bus stop coordinates and send them to the system's database server. We also create bus route coordinates with Google’s My Maps. Then, a program on the server converts bus route coordinates into a line of bus stops automatically. The experimental results show that the system can collect bus stops, and the server's programs can map bus stops to a bus route with an average of 5.75 ms per bus route coordinate. The information created in this system is used to develop an API and an Android Application to inform general bus passengers. The API includes the BMTA bus database and a shortest path algorithm with bus transits and walking consideration. The experimental results show that the API takes less than 6 MB of memory and under 0.025ms of processing time for 10,000 nodes. Including in an android application, our application’s response times are under 4 seconds, which is acceptable for user experience. Our survey on 64 passengers in 8 Bangkok Metropolitan Bus Areas finds that the users rank our application with high satisfaction level of 4.16.