ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ปัจจัยที่นำมาใช้ในการศึกษาเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เป็นตัวแปรตาม ลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีเป็นตัวแปรอิสระและเป็นตัวกำหนดความสามารถในการปฏิบัติตาม TSQC1 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 846 ราย  ได้รับแบบสอบถามกลับจำนวน 260 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.73   

ผลจากการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน ความสามารถในการปฏิบัติตาม TSQC1 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แตกต่างกัน  โดยพบว่า  1) ความรับผิดชอบของผู้นำต่อการควบคุมคุณภาพ ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชี  ระดับการศึกษา จำนวนลูกค้า และจำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี    2)ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับ อายุ ประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชี ระดับการศึกษา จำนวนลูกค้า  และ จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  3)การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ ขึ้นอยู่กับ   อายุ  ประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชี  ระดับการศึกษา และ จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี   4) ทรัพยากรบุคคล ขึ้นอยู่กับ อายุ  ระดับการศึกษา และ จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  5)การปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับ  ประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชี  ระดับการศึกษา และ จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และ  6)การติดตามผล ขึ้นอยู่กับ  อายุ  ประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชี  จำนวนลูกค้า  และ จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ในการพิจารณาตัดสินใจรับงานสอบบัญชีได้แก่ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี  อุปสรรคที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แก่ความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของมาตรฐานการบัญชีและข้อบังคับต่างๆ กับความไม่ถูกต้องในงบการเงินที่ลูกค้าจัดทำ  และปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุดที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพบในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้แก่ การประเมินความเสี่ยงในการรับงานลูกค้า

Abstract

The purpose of this research is to study The CPA’s  ability to comply with Thai   Standard  on quality  control .  The factors  used in this research consist to an ability to comply with Thai Standard  on quality  control 1 (TSQC 1) as dependent factor and personal context of CPA include sex , age , experience , education , number of customers  and  number of the assistant auditor are independent factor .

This research used  survey questionnaire which was sent to the CPA-Thailand. eight  hundred and forty- six surveys were sent out to potential respondents to participate in this research, from which  260 surveys were returned. Thus, the response rate is equal to 30.73%.

                         The findings in this research  are CPA-Thailand’s  ability to comply with Thai   Standard  on quality  control 1 (TSQC 1) are different  depending on  the personal appearance of  CPA-Thailand about  sex , age , experience , education , number of customers  and  number of the assistant auditor.The leadership responsibilities for quality within the firm  are different depending on sex , age , experience , education , number of customers  and  number of the assistant auditor . Relevant ethical requirements  are different  depending on age , experience , education , number of customers  and  number of the assistant auditor . Acceptance and Continuance of Client Relationships and specific Engagements are different  depending on age , experience , education and  number of the assistant auditor .Human Resources  are different  depending on age , education and  number of the assistant auditor . Engagement Performance  are different  depending on experience , education and  number of the assistant auditor .Monitoring are different  depending on age , experience, number of customers  and  number of the assistant auditor .

                Also  found  that  the ability of  the auditor  are  most important  for CPA-Thailand determine to  get  auditor. The complexity  and  the constant changes on  accounting standards and  related  articles are most barrier for operational audit . And  the  risk assessment to get customer are most issue for operational audit.