การศึกษาความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาไทยด้านพาณิชยการ เพื่อรองรับ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บทคัดย่อ

Abstract