การสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์ เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วย e-Book กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักศึกษาภาคค ่าทั้งหมด ของคณะนิเทศศาสตร์ ที่เรียนรายวิชา การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จ านวนทั้งหมด 25 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ (Level of Significance) ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีโครงสร้างและรูปแบบตามหลักการของสื่อการจัดการเรียนรู้
มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (X = 4.48)
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.67/84.89
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05
4. ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (X = 4.34, SD. = 0.37) และด้านการใช้ประโยชน์ (X = 4.33, SD. = 0.46)
5. ความคิดเห็นในภาพรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และวิธีการเรียนของนักศึกษาจะเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 52 และจะเลือกเรียนทุกหัวข้อ คิดเป็นร้อยละ 48 ในส่วนของการเลือกใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้เพื่อทบทวนเนื้อหาและเป็นเอกสารประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ 76

Abstract

The research aimed to developing an electronic book on Advertising Photography Technical for Dhurakij Pundit University are the students’ learning achievement in experiment group after learning through the developed e-Book and investigate students’ satisfaction on the e-Book. The sample group in this study included 25 students from part time academic students who registered the Advertising Photography Technical. The statistical data analysis indicators were used in frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test (dependent samples).
The research findings were as follows:
1. The results demonstrate that the quality of the developing an e-Book validated by the experts was at good level. ( X = 4.48 )
2. The efficiency value (E1/E2) of the developing an e-Book was 81.67/84.89 which was higher than the assigned criteria.
3. The mean of the students’ learning achievement in the experimental after learning through the developing an e-Book was showed statistical significance higher than those in the controlled group at the .05 level.
4. The mean of the students’ satisfactions on the e-Book was rated at high level. However, elements of e-Book design were rate at high level. (X = 4.34, SD = 0.37) and benefits of e-Book was rate at high level. (X = 4.33, SD = 0.46)
5. The opinions of e-Book on Advertising Photography Technical in the benefits of students’ instructional and students to find interesting topics. The students choose appropriate learning was 52 percent and choose appropriate learning all topics was 48 percent. Moreover, the students who used e-book for tutorial and courseware were 76 percent.