รายการคำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำ ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และ สถิติในชีวิตประจำวัน (MA103) สำหรับนักศึกษาชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รายการคำศัพท์ภาษาไทยจำนวน 1,000 คำ ที่ปรากฏใช้จริงในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน (MA103) สำหรับนักศึกษาชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2) เพื่อช่วยให้นักศึกษาชาวจีนเข้าใจคำไทยที่จำเป็นในเวลาอันจำกัดและลดอุปสรรคทางภาษาระหว่างการเรียนการสอน กลุ่มตัวย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชาวจีนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน (MA103) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 23 คน ซึ่งไม่มีการสอบวัดระดับเพื่อแบ่งกลุ่มเรียนตามสมรรถนะทางภาษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความเข้าใจคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) โดยวิเคราะห์จัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของคำศัพท์ที่ปรากฏใช้จำนวน 1,000 คำ กับจำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้าใจรายการคำศัพท์เหล่านั้น

          ผลการวิจัยพบว่า จากการรวบรวมรายการคำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำ จำแนกได้เป็นคำศัพท์ทั่วไปจำนวน 580 คำ คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเป็นคำศัพท์เฉพาะจำนวน 420 คำ คิดเป็นร้อยละ 42.00 เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิคการจัดกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มได้ 5 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มคำศัพท์ที่ปรากฏใช้มากที่สุดและนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจ มีคำศัพท์จำนวน 1 คำ เป็นคำศัพท์ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 กลุ่มที่ 2 กลุ่มคำศัพท์ที่ปรากฏใช้มากและนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจ มีคำศัพท์จำนวน 4 คำ เป็นคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด กลุ่มที่ 3 กลุ่มคำศัพท์ที่ปรากฏใช้ปานกลางและนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจ  มีคำศัพท์จำนวน 15 คำ เป็นคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด กลุ่มที่ 4 กลุ่มคำศัพท์ที่ปรากฏใช้น้อยและนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ มีคำศัพท์จำนวน 56 คำ แบ่งออกเป็นคำศัพท์เฉพาะ 13 คำ คิดเป็นร้อยละ 23.21 และคำศัพท์ทั่วไป 43 คำ คิดเป็นร้อยละ 76.79 กลุ่มที่ 5 กลุ่มคำศัพท์ที่ปรากฏใช้น้อยที่สุดและนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ มีคำศัพท์จำนวน 924 คำ แบ่งออกเป็นคำศัพท์เฉพาะ 407 คำ คิดเป็นร้อยละ 44.05 และคำศัพท์ทั่วไป 517 คำ คิดเป็นร้อยละ 55.95

Abstract

This research was aimed 1) to study and analyze the 1,000 basic Thai words listed and used as the medium in teaching Mathematics and Statistics for Daily Life (MA103) to Chinese students as their second language at Dhurakij Pundit University, 2) to help Chinese students understand Thai for studying this course in a limited time. The sample population  were 23 first-year Chinese students that were studying Mathematics and Statistics for Daily Life (MA103) in the first semester of academic year 2012. There was no placement entrance exam for their achievement in using Thai. The instrument used for this study was a questionnaire about the understanding of Thai word meaning. The data was analyzed with the use of Cluster Analysis technique for classifying the relationship between the 1,000 basic Thai words that were frequently used and the number of the students that did not understand these words.

          The study was found that the 1,000 basic Thai words could be divided, according to the meaning, into two categories: 580 general words (58.00%) and 420 technical words (42.00%). On the basis of Cluster Analysis, there were five groups. Group one had one general word that was the most frequently used word and most of the student understood. Group two had 4 general words that were frequently used and a lot of students understood. Group three had 15 general words that were fairly used and a lot of students understood. Group four had 56 words: 13 general words (23.21%) and 43 technical words (76.79%). These 56 words were rarely used and a lot of students did not understand. Group five had 924 words: 407 general words (44.05%) and 517 technical words (55.95%). These 924 words were the least frequently used words and a lot of students did not understand.