การจัดกลุ่มความหมายภาพส่วนบุคคลด้วยข้อความเหตุการณ์กิจกรรม

บทคัดย่อ

การจำแนกความหมายภาพเป็นหัวข้องานวิจัยที่ยังคงท้าทายอย่างมากในสาขาการประมวลผลภาพ มีนักวิจัยหลายกลุ่มพยายามปรบปรุงวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาของการแทนความหมายภาพด้วยการประมวลผลภาพระดับต่ำที่มีการใช้สถิติเข้ามาช่วยเพื่ออธิบายภาพ แต่อย่างไรวิธีการเหล่านั้นไม่สามารถที่จะนำมาใช้แทนความหมายของภาพได้อย่างแท้จริง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้พยายามใช้เทคนิคของการรับรู้ของมนุษย์ และการสกัดภาพขนาดของวัตถุด้วยโครงสร้างสเกลตรีตรอน

  งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการใหม่สำหรับการจัดกลุ่มภาพส่วนบุคลด้วยข้อความเหตุการณ์กิจกรรมวิธีการนี้มีทั้งหมด 4 ส่วนคือ (1) การจัดเก็บข้อมูล (2) การแทนค่าวัตถุของภาพ  (3) การจัดกลุ่มเหตุการณ์กิจกรร (4) แสดงผลที่ได้จากการจัดกลุ่มภาพ  วิธีที่นำเสนอใหม่นี้สามารถจำแนกความหมายของภาพได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ และได้ค่าความถูกต้องสูงถึง 72.11%

Abstract

Semantic clustering is an active problem in multimedia personal photo collections. Many researchers have attempted to improve semantic models by using high-level concept based on keyword annotation. The model is rather rudimentary and it does not specific enough for representing the meaning of images. Therefore, we are applying the concept of human perception for extracting the objects. The structural skeleton is used to extract the object components and image meaning.

In this paper, we present a technique of the semantic clustering for personal images with context activity events. The approach is composed of four stages: (1) data collection, (2) object representation, (3) activity events clustering and (4) shows a semantic search result. The experimental results indicate that our proposed approach offers significant performance improvements in the cluster of activity events, with the maximum of 72.11%.