ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชีสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์องค์กรในทัศนคติของผู้บริหารบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงาน และ สาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชีสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์องค์กรในทัศนคติของผู้บริหารบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารจำนวน 29 ท่าน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correletion Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า    1) การพัฒนาการบัญชีสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้ค่าชดเชย และด้านการเปิดเผยข้อมูลและรายงานต่อบุคคลภายนอกมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ด้านความรับผิดชอบในแง่กฎหมาย ด้านความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจและด้านการคืนกำไรสู่สังคม  2) การพัฒนาการบัญชีสิ่งแวดล้อม ด้านการวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลบกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ด้านการคืนกำไรสู่สังคม 3) การพัฒนาการบัญชีสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการรับรู้ต้นทุนสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม และด้านความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ 4) การพัฒนาการบัญชีสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้ค่าชดเชย และด้านการเปิดเผยข้อมูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ด้านชื่อเสียง ด้านความเชื่อถือและยอมรับ และด้านความเลื่อมใสศรัทธา  5)  การพัฒนาการบัญชีสิ่งแวดล้อม ด้านการวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลบกับภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ด้านความเชื่อถือและยอมรับ และด้านความเลื่อมใสและศรัทธา

                                                                                   

Abstract

Thes, the researcher objective conduct a study of the relationship between development of environment  accounting with corporate social responsibility and corporate image in the opinions of the executives in Energy and Infrastructure Industry in the stock Exchange of  Thailand by using a questionnaire as an instrument collecting data from 29 executives in Energy and Infrastructure Industry in Stack Exchange of Thailand the statistics used for percentage, mean, standard deviation, multiple correlation analysis and multiple regression analysis.

                 The finding revealed 1)  The development of environmental accounting in the aspects of recognition of recompenses and presentation and disclosure positive relationship with and effects on the social responsibility as a whole and in the aspects of legal  responsibility, ethical responsibility, economic responsibility and philanthropic responsibility 2) The development of environmental accounting in the aspects of measuring and presentation of the environment in financial statement had negative relationship with and effects on the social responsibility in the aspects of philanthropic responsibility 3) The development of environmental accounting in the aspects of recognition of the environment liability and recognition of the environment cost had positive relationship with effects on the social responsibility in the aspects of ethical responsibility and economic responsibility 4) The development of  environmental accounting in the aspect of recognition  of recompense and presentation and disclosure had positive relationship with and effects on the corporate image as a whole and in the aspects of reputation,  acknowledgement and confidence 5) The development of environmental accounting in the aspects of the measuring and presentation of the environment ininancial  statement had negative relationship with effects on the corporate image as a whol and in the aspects of acknowledgement and confidence.