การพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทย

บทคัดย่อ

จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงหลังๆมานี้ หลังจากช่วงวิกฤตการณ์ค่าเงิน(1996-97) ที่ได้ส่งผลกระทบให้การใช้จ่ายในประเทศได้ลดลงอย่างมาก ไม่ว่าทางด้านการบริโภค การลงทุน หรือการใช้จ่ายจากทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยก็ตาม ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของประเทศ แนวคิดหนึ่งที่น่าจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจให้กลับคืนมาได้อย่างรวดเร็ว ก็คือการที่น่าจะกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและสร้างสภาพคล่องของเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายใต้แนวคิดที่ว่า “การขยายอำนาจซื้อหรือเพิ่มอำนาจการใช้จ่ายนั้น จะช่วยกระตุ้นอำนาจการขายหรือเพิ่มแรงจูงใจให้กับการผลิตในสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศให้กลับมาได้” แต่อย่างไรก็ตามการที่จะวางนโยบายที่เหมาะสมนั้น ยังควรจะต้องมีความเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในสังคมเป็นสำคัญ
จากการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและแนวโน้มในอนาคตของการใช้จ่ายในสินค้าและบริการ โดยแบ่งออกตามแนวคิดทฤษฎีการบริโภคและตามลักษณะ “ความคงทน” ประกอบกับการวิเคราะห์โดยใช้ Simulation Model แล้ว
ในสินค้าถาวร พบว่าผู้บริโภคมักจะมองคาดการณ์จากสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก เมื่อสภาวะเศรษฐกิจยังไม่แน่นอนผู้บริโภคก็จะชะลอการใช้จ่ายลง และจะขยายกลับขึ้นมาเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ดังนั้นความผันผวนที่เกิดจึงค่อนข้างต่ำ ซึ่งถ้ารัฐบาลจะต้องการกระตุ้นให้เห็นผลในระยะสั้นก็อาจจะต้องเข้ามาเร่งการปรับตัวของกลไกตลาดโดยการใช้จ่ายให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการหรือเพิ่มปริมาณอุปสงค์ในตลาดนั่นเอง
ส่วนสินค้าไม่ถาวรนั้นกลับจะมีความผันผวนมาก จากค่าความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูงและการใช้จ่ายที่ค่อนข้างบ่อย ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปหลังจากช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ แต่คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว การเข้าไปแทรกแซงของรัฐบาลจึงไม่มีความจำเป็นมากนัก
และท้ายที่สุดทางด้านการบริการต่างๆที่ลดลงเนื่องจากผลของการถอนตัวของต่างประเทศ และการลดการใช้จ่ายของภายในประเทศนั้น จะสามารถกลับมาได้เมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับคืนมา โดยในการวางนโยบายของรัฐควรจะเน้นจากความเข้มแข็งภายใน(เศรษฐกิจรากหญ้า) ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพพจน์ให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอย่างไรก็ตามแนวทางการกระตุ้นการบริโภคจึงเป็นอีกแนวทางที่มีความสำคัญต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก และรวมทั้งต่อสวัสดิการสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายใน อาหาร เสื้อผ้า หรือสินค้าสาธารณูปโภค เช่น พลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปา จนถึงบริการทางด้านการศึกษา การแพทย์ ซึ่งจำเป็นต่อสังคมโดยรวมอย่างยิ่ง

Abstract

Since the recession of Thai's economy, began in Thailand with the collapse of the local currency, the cumulative effect of financial crisis appeared to reflect on the decrease of GDP, mainly on investment and consumption both domestic and foreign demand, that would be the main obstacle suffering a serious decline in Thailand’s economic growth rate. One aspect that is possible to recover and provide a major boost to the Thai’s economic as before, is to stimulate domestic demand. However, it has to base on the assumption that the higher of consumer purchasing power, will lead to the more production in goods and services, and may induce foreign investment. Nevertheless in order to create an effective or an appropriate policy, it is necessary for the policy maker would have to understand consumer behavior as crucial.
From this research we intend to present the determinants of consumer behavior in Thailand and their future expenditure trend according to the theoretical framework of the several consumption theories and “Simulation Model” which was divided by the “durability” of consumption good as follow
In the durable goods, an economic environment would play an important role. In spite of the relatively low elasticity, the market mechanism may solely achieve in the long run but to remedy in the short run, government should intervene to boost up the market mechanism.
And according to the non-durables, the study indicated that the instability of consumer non-durables was caused by the relatively high elasticity. And due to the burst of bubble economy, Thai’s consumer behavior in the non-durables is likely that some parts was driven by economic forces but also return to the initial level rapidly without any government intervention in the coming year.
Lastly in the service sector, the reduction of foreign investment and domestic demand, responding to the financial crisis will gradually return, depending on the market confidence. And by attempts to address the economic development on a grass-root level, it could strengthen economic governance and thereby help to restore international confidence and promote economic recovery.
Finally, in an attempt to stimulate consumption, would be the other alternative that has been an important economic engine of growth and either improve social welfare as a whole.