การเรียนการสอนอ่านอังกฤษโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยเรื่องนี้คือ เพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพด้านทักษะการอ่านของนักศึกษาที่เรียนโดยวิธีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย งานวิจัยนี้ ใช้บทเรียน CAI เรื่อง “Learning Words Through Context” ในการสอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ข้อสอบการอ่านมาตรฐานที่ใช้คือ Metropolitan Achievement Test ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จะต้องทำข้อสอบนี้ในตอนต้นและตอนปลายภาค คือเป็น pretest และ posttest นอกจากนั้น จะมีแบบสอบถาม 2 แบบ คือ Questionnaire Form A (พื้นความรู้ทางภาษา) ซึ่งจะแจกให้นักศึกษา 80 คน ทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม ส่วน Questionnaire Form B (ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ CAI) จะแจกให้กลุ่มทดลอง 40 คนเท่านั้น
ผู้วิจัยได้เริ่มทำวิจัยเรื่องนี้ในภาค 1 ปีการศึกษา 2544 subjects ของการวิจัยนี้คือนักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชา เอกอังกฤษ จำนวน 80 คน ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มทดลองจะได้รับการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ส่วนกลุ่มควบคุม จะใช้วิธีสอนตามปกติ
คะแนนสอบจากข้อสอบการอ่านและข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง 2 แบบ จะถูกวิเคราะห์ตามคำถามวิจัย ต่อไปนี้
1. กลุ่มนักศึกษากลุ่มใดจะมีคะแนนเฉลี่ยจากข้อสอบการอ่านสูงกว่ากัน กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม
2. บทบาทของอาจารย์และนักศึกษาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างจากการเรียนในห้องธรรมดา
3. ความหมายของการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสารในห้องปฏิบัติการทางภาษา คือ อะไร
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ t-test และ descriptive statistics ผลของงานวิจัยเรื่องนี้ มีดังนี้
1.ผู้วิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองจะสูงกว่าควบคุม คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลอง คือ 13.80 และ 4.52 ตามลำดับ ส่วนคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุมจะมีค่า 8.87 และ 3.33 ตามลำดับ ค่าของ t-test คือ 5.55 และมีนัยสำคัญที่ P = .01
2. ผลของงานวิจัยเรื่องนี้ สามารถสรุปได้ว่า บทบาทของอาจารย์และนักศึกษาจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการเรียนการสอนที่ต่างกันออกไป หลักฐานที่สำคัญ คือ การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์จะดึงดูดความสนใจของนักศึกษา นอกจากนั้น การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ยังมีความเป็นส่วนตัว และยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและข้อมูลต่างๆ
บทบาทของอาจารย์ คือการแนะนำนักศึกษา มิใช่สั่งนักศึกษา บทบาทของอาจารย์จะอยู่ในฐานะผู้อำนวยความสะดวก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามความสามารถของตน มิใช่ตามที่อาจารย์กำหนดให้เท่านั้น นอกจากนี้ การสอนแบบนี้ จะเน้นทัศนคติของความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน รวมไปถึงกิจกรรมกลุ่มด้วย
3. นักศึกษาที่ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการทางภาษา จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อจะประสบผลสำเร็จในการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์นี้ นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกภาษาได้แทบทุกเวลา และที่ห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
การเรียนการอ่านโดยใช้คอมพิวเตอร์นี้ได้รับการรับรองแล้วว่ามีผลดีต่อทั้งนักศึกษาและอาจารย์กล่าวคือ นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมด้วยมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น รวมทั้งจำเรื่องที่เรียนไปแล้วได้นานกว่าด้วย
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนมาก (75%) เห็นด้วยกันว่าการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยให้อ่านได้ดีขึ้น และการใช้คอมพิวเตอร์ในการอ่านน่าสนใจมาก ประมาณ 58% ของนักศึกษา กล่าวว่า ได้คะแนนสูงขึ้นในวิชาการอ่านโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย นอกจากนั้น นักศึกษาประมาณ 62.5% รู้สึกว่าตนเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อได้รับความเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวจากผู้สอน
สำหรับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน CAI จะเป็นไปในทางบวก และระดับของทัศนคติ คือ = 4.42, SD = .13 ซึ่งหมายความว่าระดับทัศนคติอยู่ในระดับ “Very much” หรือระดับ 4 (ใช้ สเกล 5 คือ 5 = most ; 4 = very much ; 3 = moderate ; 2 = little ; 1 = least)

The main objective of the study here is to evaluate the effectiveness of multimedia computer-assisted reading in English. The study utilized the software “Learning Words Through Context” in an English class at Dhurakijpundit University. The standardized reading test used in this study was the “Metropolitan Achievement Test”. The achievement test was administered to both experimental group and control group at the beginning and the end of the program as pre- and posttests. Two forms of questionnaire were given to the subjects in this study. Questionnaire Form A (language background) was distributed among 80 students in both groups. Questionnaire Form B (students’ opinions about CAI) was distributed among 40 students in the experimental group.
The present study was conducted in the first semester of 2001. Subjects were 80 Third Year students majoring in English at Dhurakijpundit University. 40 students were grouped as a control group and the other 40 students were an experimental group. The experimental group was taught by the software in addition to traditional class but the control group was taught by conventional method.
The results of the students’ performance on the reading test and the data gathering from two forms of questionnaire were analyzed according to the following research questions :
1. Which group got a higher mean score on the reading test, the experimental group or the control group?
2. Do the roles of teachers and students change when they are in a different teaching environment from a traditional classroom?
3. What are the implications of the Communicative Teaching Approach in multimedia computer language lab in teaching English?
The statistics used in this study were t-test and descriptive statistics.
The results of the study are the followings:
1. The researcher found that the mean score of the experimental group exceeded that of the control group. The mean score and standard deviation of the experimental group are 13.80 and 4.52 respectively. The mean score and standard deviation of the control group are 8.87 and 3.33 respectively. The value of the t-test is 5.55, highly significant at p=.01
2. The results of this study suggests that the roles of teachers and students change when they are in a different teaching environment. The evidence is that teaching English using computers involved capturing and holding the attention of students. The teaching also concerned engaging in personal way with students, and mediating between students and information.
The teachers’ roles are to guide students, not to tell them. The teachers’ roles is recognized as a facilitating one, with learners proceeding according to their own inner capacities, not in a lock step plan solely of the teacher’s creation. An attitude of cooperation and sharing is stressed, as well as an emphasis on group activities.
3. The students who study in the language labs need to use a variety of learning strategies for their success. In learning and teaching English using the computer, the students have good opportunities to practise their English in any computer labs on campus.
Studying EFL reading using computers proved to have advantages both for students and teachers. That is, the students can actively participate in the program, increasing motivation and retention. At a basic level, computer open up possibilities for new styles of classroom management. Computer allow teachers to automatic and individualize reading tasks for students.
In this study, the researcher found that most of the students (75%) agreed that computer can improve their reading ability. Besides, using computer in reading is interesting. About 58% of the students said that they get higher scores in reading courses using computers. Furthermore, about 62.5% of the students felt that their reading skills are improved when their teachers paid more attention to them.
The students’ attitude toward CAI is positive and level of attitudes is = 4.42, SD = .13. This means that level of attitudes is in the “very much” category (5 rating scale : 5 = most ; 4 = very much ; 3 = moderate ; 2 = little ; 1 = least).

Abstract