เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะจริยศาสตร์และปรัชญาสังคม

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะจริยศาสตร์และปรัชญาสังคม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาเป้าหมายและเกณฑ์ในการตัดสินทางจริยศาสตร์ของระบบ จริยธรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ เพื่อวิเคราะห์หาปรัชญาสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและเกณฑ์ตัดสินของระบบจริยธรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะการศึกษาเป็นการศึกษาในทางวิชาปรัชญา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง จริยศาสตร์ และปรัชญาสังคม
ผลการวิจัยพบว่า เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะระบบจริยธรรมแบบหนึ่งที่มีทั้งปรัชญาหรือความเชื่อและด้านปฏิบัติ โดยในด้านปรัชญานั้นเป็นเรื่องของการมองโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง โดยใช้ความรู้และคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อเป้าหมาย คือความมั่นคงและยั่งยืน
ระบบจริยธรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง หากวิเคราะห์ในทางจริยศาสตร์ทั้งในส่วนของเป้าหมายสูงสุดและเกณฑ์ในการตัดสินการกระทำจะได้ข้อสรุปว่า ในส่วนของเป้าหมายนั้นสอดคล้องกับระบบปรัชญาวิมุตินิยม ในส่วนของเกณฑ์ในการตัดสินการกระทำนั้นได้ข้อสรุปว่า สอดคล้องกับจริยศาสตร์คุณธรรม
ในส่วนของปรัชญาสังคมและเศรษฐกิจได้ข้อสรุปว่า ปรัชญาสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับจริยธรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาสังคมและเศรษฐกิจแบบพุทธปรัชญา และปรัชญาเศรษฐกิจแบบคานธี

Abstract

Sufficiency Economy in Ethics and Social Philosophy perspective is a qualitative study and focuses on an analytical study to find out the purpose and ethical criterion in Sufficiency Economy and to find out the social and economic philosophy that is consistent with the purpose and criterion of Sufficiency Economy morality. The scope of the study is concentrated on philosophical view through documents concerning Sufficiency Economy morality, Ethics and Social philosophy.
It is found out that Sufficiency Economy, as a morality system, consists of both philosophy or belief and practice. In philosophical side, it focuses on the changing world by using knowledge and virtue to gain its purpose ; sustainability.
From the morality analysis of Sufficiency Economy both in its ultimate good and criterion, it may be concluded that it is consistent with Liberationism by its ultimate good, and with virtue ethics on the aspect of criterion.
In social philosophy and economy, it indicates that social and economic philosophy that can be consistent with Sufficiency Economy morality is socialism
and economic philosophy in Theravade Buddhism and Gandhian economy.