การวัดความสัมฤทธิผลจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 3 วิธี วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ

การวิจัยชั้นเรียนเรื่อง “การวัดความสัมฤทธิผลจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 3 วิธี วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบการสอนโดยใช้สื่อการสอนแตกต่างกัน 3 วิธี ได้แก่ สื่อการสอนประเภทโปรแกรมนำเสนอทางคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนประเภทแผ่นโปร่งใสและสื่อการสอนประเภทเอกสารการสอน โดยศึกษากรณีตัวอย่างจากนักศึกษาคณะการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่องชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เฉพาะกลุ่มเรียนที่ผู้วิจัยเป็นผู้ทำการสอนจำนวนผู้เรียน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการสอนโดยใช้สื่อการสอน 3 วิธี และแบบทดสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารอุปกรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (T-test) ค่าเอฟ (F-test) ค่าไคสแควร์ (Chi-Square test) และใช้วิธี LSD (Least-Significant-Different) การหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาผลการวิจัยพบว่าประเภทของสื่อการสอนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกันในด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน ด้านความสวยงามชัดเจนเข้าใจง่ายและด้านความพึงพอใจต่อสื่อการสอน แต่ประเภทของสื่อการสอนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านต่างๆ 2 ด้านได้แก่ ด้านความน่าสนใจของสื่อการสอนและด้านการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 นอกจากนี้ประเภทของสื่อการสอนแตกต่างกันมีผลต่อความสัมฤทธิผลของผู้เรียนไม่แตกต่างกัน

Abstract