ผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทฑมหานคร โดยเลือกตัวอย่าง 500 ครอบครัว ใน 10 ชุมชนเขตดอนเมือง ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณาหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้ Multiple Response และใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์แปรปรวน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหานำเสนอในรูปตาราง และอภิปรายเชิงบรรยาย จากการศึกษาวิจัยพบว่า 1.    ผลจากการศึกาจากกิจกรรมด้านวัฒนธามและประเพณีที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว ค่าใช้จ่ายในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ หรือผู้จัดงาน คืองานแต่งงาน และค่าใช้จ่ายในฐานะผู้ร่วมงาน คืองานสงกรานต์ ลำดับของความสำคัญของกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประเพณีในฐานะผู้จัดและในฐานะผู้ร่วมงานคือ งานแสดงความยินดี 2.    การประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีมีผลต่อ เศรษฐกิจของครอบครัว คืองานวันสงกรานต์ ค่าใช้จ่ายสูงสุดคือ 500 บาท ต่อเดือน 3.    ผลสำรวจความคิดเห็นของหัวหน้าครอบครัวที่มีต่อกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการดำรงรักษา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการกำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้นำในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคือผู้นำประเทศหรือนายกรัฐมนตรี ส่วนความคิดเห็นที่เป็นข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ นั้น กลุ่มอาชีพ 4 กลุ่ม มีความเห็นที่ไม่แตกต่างกัน มีเพียงข้อเดียวที่แตกต่างกันคือการจัดเลี้ยงเป็นสิ่งจำเป็น หากเลี้ยงอาหารต้องให้อิ่มหนำสำราญ มิฉะนั้นจะถูกติฉินนินทา สำหรับการแก้ไขปรับเปลี่ยนนั้นสามารถยืดหยุ่นได้ โดยยึดหลักพุทธศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ควรนำไปใช้ในการวางแผน การแก้ไขปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวิธีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีให้เหมาะสมกับกาลเวลาและสังคม เพื่อทำให้เศรษฐกิจภายในครอบครัวดีขึ้

 

Abstract