ผลกระทบของลักษณะองค์การต่อการนำระบบการจัดการคุณภาพไปใช้: การศึกษาในประเทศไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความแตกต่างขององค์การในด้านของขนาด ชนิดของอุตสาหกรรม และรูปแบบการเป็นเจ้าของกิจการ ที่มีต่อการนำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ได้พัฒนามาจากงานวิจัยของ Rao, Solis และ Raghunathan (1999) ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีการทบทวนวรรณกรรมและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากองค์การที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ในประเทศไทย
งานวิจัยนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นเป็นจำนวน 733 ชุด โดยมีอัตราการตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 32.58 ซึ่งในจำนวนนี้มีแบบสอบถามที่สามารถนำมาใช้ในการประมวลผลได้จำนวน 712 ชุด ผู้วิจัยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) เพื่อทดสอบสมมติฐาน จากการวิจัยพบว่าปัจจัยความแตกต่างด้านชนิดของอุตสหกรรม และรูปแบบการเป็นเจ้าของกิจการ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรูปแบบการนำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการนำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ ผลของงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า การเลือกรูปแบบของระบบการจัดการคุณภาพสำหรับแต่ละองค์การควรจะต้องคำนึงถึงลักษณะต่างๆขององค์การ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ โดยเฉพาะในแง่ของชนิดของอุตสาหกรรม และรูปแบบการเป็นเจ้าของกิจการ

Abstract

This study aims to investigate similarities and differences in the implementation of quality management practices across different organizational characteristics, in terms of company size, industry type, and ownership of business, by reviewing existing literature and collecting primary data from organizations certified for ISO quality system in Thailand. A survey was conducted using a framework developed by Rao, Solis, and Raghunathan (1999) as a basis, and sent to Thai businesses. A total of 733 questionnaires were returned (32.58% response rate) with 712 usable for this study. Using structural equation modeling, results from this study suggest that top management plays a crucial role in ensuring the success of quality management. The survey findings also indicate that, of the three organizational characteristics considered in this study, industry type and ownership of business have a statistically significant moderating effect on the relationship between quality management practices and quality results. This suggests that organizational features, especially industry type and ownership of business, must be considered while attempting to implement any change initiatives such quality management. Implications for valuing the role of organization-level variables as part of implementing a successful quality management program are discussed.