พฤติกรรมการสื่อสารทางเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมกับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม และ เพื่อศึกษาการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมของกลุ่มผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม จะมีลักษณะดังนี้คือ กลุ่มผู้ประกอบการมักใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์มากกว่าการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตในการติดต่อธุรกิจ กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวได้ใช้การสื่อสารทางเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมค่อนข้างน้อย โดยจะใช้เว็บไซต์เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า OTOP และ ค้นหาข้อมูลสินค้า OTOP/OPC ส่วนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันยังค่อนข้างน้อยอยู่ ส่วนใหญ่จะเน้นการค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลสินค้า เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมนั้นจะมีประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าเป็นหลัก
ส่วนการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมของกลุ่มผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นั้น จะเห็นได้ว่า เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมนั้นจะให้ข้อมูลที่อยู่ของกลุ่มผู้ประกอบการโดยผู้ที่สนใจทำธุรกิจด้วย ก็จะติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และที่อยู่ดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ 1 เท่านั้น จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ศึกษายังไม่ได้ใช้การติดต่อค้าขายโดยทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์เท่าใดนัก กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ยังให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมค่อนข้างน้อย ทั้งการทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและการทำธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคโดยตรง

 

Abstract

The objectives of this research were to study the behaviour of OTOP Business Groups in communicating via Thaitambon.com website and to study the electronic commerce via Thaitambon.com website of the OTOP Business Groups.
The results of the behaviour of OTOP Business Groups in communicating via Thaitambon.com website were as follows; the Business Groups used the telephone to communicate in the business rather than Internet, The groups rarely accessed to Thaitambon.com. The reasons were that they used the website for getting news about OTOP products and searching data of OTOP/OPC. The business groups shared a little bit information between the groups. Most of them focused on searching information in the website and publicised the product information. Thaitambon.com was useful for the advertising and public relations of the products.
In terms of e-commerce via Thaitambon.com website, the result showed that Thaitambon.com provided information about the address of the business groups. Then the customers could contact by phone and address. It was only the e-commerce in level 1. From the result of the research, the studied groups did not operate the business with the website. The groups were not quite interested in e-commerce via Thaitambon.com. Moreover, the business operation between the business groups and the business operation between the business groups and the consumers were not popular.