การศึกษาการส่งผ่านความร้อนและแสงผ่านกระจกอาคาร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยการถ่ายเทความร้อนและแสงผ่านกระจกอาคารแบบต่างๆ โดยใช้ระบบแสงอาทิตย์เทียมแบบหลอดเดี่ยว ขนาดของกล่องทดสอบเป็นกล่องโลหะ 2 ชั้น กว้าง 50 cm ยาว 40 cm สูง 30 cm ภายในระหว่างชั้นบุฉนวนใยแก้ว กระจกทดสอบขนาดกว้าง 30 cm ยาว 30 cm หนา 6 mm 7 ชนิด แบ่งเป็นกระจกใสชั้นเดียวติดฟิล์มต่างกัน 4 ชนิด คือ สีเงินเข้มสีเทาเข้มสีน้ำเงินสีฟ้าใส และ กระจกสองชั้น 3 ชนิด คือ กระจกสองชั้น ด้านบนติดฟิล์มสีเงินเข้มด้านล่างใส กระจกสองชั้น ด้านบนใสด้านล่างติดฟิล์มสีเงินเข้ม และ กระจกสองชั้นลักษณะเดียวกันที่เจาะช่องระบายอากาศจากด้านในสู่ด้านนอก หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด OSRAM รุ่น HQI-E250 W/NDL ซึ่งให้ค่าความร้อนใกล้เคียงค่ารังสีรวมตกกระทบพื้นในเขตกรุงเทพ ฯ การวัดอุณหภูมิจะใช้อุปกรณ์การวัดที่ใช้ประกอบด้วย Thermocouple จำนวน 12 จุด วัดอุณหภูมิและใช้ Lux meter วัดปริมาณแสง
การวิเคราะห์ผลการทดสอบจะทำภายใต้สภาวะคงที่ทางความร้อนและหาช่วงเวลาในการหน่วงเวลาการถ่ายเทความร้อนของกระจกแต่ละแบบเพื่อทราบข้อมูลการส่งผ่านความร้อนของกระจกทดสอบ นอกจากนั้นหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนสะสมในกระจกชั้นเดียวและสองชั้นกับเวลาเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประมาณค่าช่วงเวลาการหน่วงความร้อนของกระจกอาคาร
อุปกรณ์ทดสอบและผลการทดสอบได้รับการยอมรับความถูกต้องจากการทดสอบทางสถิติเพื่อแสดงถึงการกระจายความร้อนทั่วทั้งผิวทดสอบและการยอมรับได้ของจำนวนครั้งการทดสอบ ดังนั้นผลการวิจัยนี้จึงสามารถนำไปใช้ในการเลือกใช้กระจกอาคาร เพื่อการประหยัดพลังงาน

 

Abstract