ลักษณะการเปิดรับสารและการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน สายสามัญและสายอาชีพทั่วประเทศ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ลักษณะการเปิดรับสารและการเลือกศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์แนะแนว ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเปิดรับสาร และการเลือกสถาบันอุดมศึกษาสำหรับศึกษาต่อของนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์แนะแนวในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารด้านการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร ลักษณะเนื้อหา ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้รับสารต่อการเลือกสถาบันอุดมศึกษา และการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 2,048 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ใช้สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบไค-สแควร์ ค่าทีความแปรปรวน การวิเคราะห์เนื้อหา ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
ลักษณะการเปิดรับสารของนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์แนะแนว ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ลักษณะการเลือกสถาบันการศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองคือ สถาบันการศึกษาของรัฐบาล ประเภทจำกัดรับ ส่วนอาจารย์แนะแนวจะแนะนำสถาบันที่เปิดสอนสาขาที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน โดยช่วงเวลาการวางแผนเลือกสถาบันของทั้ง 3 กลุ่ม ต่างวางแผนในช่วงที่นักเรียนเรียนอยู่ ม.4 / ปวช.1 / ปวส.1 ส่วนสถาบันการศึกษาที่นักเรียนและผู้ปกครองเลือกสอบเข้าของรัฐคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน นักเรียน และ ผู้ปกครอง เลือกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตามลำดับ ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่สังคมยอมรับ ส่วนอาจารย์แนะแนวมีลำดับการแนะนำต่างกันเล็กน้อยแต่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเดียวกัน ความต้องการข้อมูลการศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์แนะแนว ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในระดับสูง โดยต้องการทราบหลักสูตรที่เปิดสอน แนวทางประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่าย วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก และช่วงเวลาการสอบเข้า ตามลำดับ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งมีความเห็นตรงกันคือ ตัวนักเรียนเอง โดยมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการสื่อสารของสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยของรัฐบาลควรทำประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ ทบทวนระบบการจัดการสอบ Entrance ให้ชัดเจน สถาบันการศึกษาทุกแห่งควรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ ควรมีการจัดหาอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัย มีการสื่อสารโดยตรงกับนักเรียนและผู้ปกครอง สิ่งสำคัญคือ การช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์หรือทุนการศึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและอัตรากำลังอาจารย์แนะแนว เพื่อการดูแล ให้คำปรึกษานักเรียน การแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ และภาระหน้าที่อื่นๆ ด้วย

 

 

Abstract

The Research on Information exposures behavior and pursuing higher education in university level for students, parents and counseling teacher in secondary schools nationwide. The Objective is to study information exposures and choosing the higher educational institutions for students, parents, and counseling teachers. In addition, this research study points out the problems and obstacles in communicating within education and suggestion the development of communication format, content, and crucial information. They contain information, important that effect on decision for continuing study in university level. A survey research has been conducted by using questionnaires as a research tool. A sample group is about 2,048 peoples which is analyzed by using SPSS program. This program uses descriptive statistics, a form of Chi-Square testing, and content analysis, which results to as follow:
Form of information exposure for students, parents, and counseling teachers are mostly by television. The factor for deciding which educational institute to apply for students and parents is mostly the public university and they have limited space for new students, whereas the counseling teacher will advise on which schools are suitable for students to graduate. The planning for each group is done by the time the students are in grade 10. The higher educational where institutes students and parents choose to apply for are likely to be the public universities such as Chulalongkorn University, Thammasat University and Kasetsart University. The reason is because those universities are popular. On the other hand, for private universities, students and parents decide to go to Bangkok University, Dhurakijpundit University and Assumption University respectively. The reason for choosing these institutes is because those universities are accepted in the society. The counseling teachers have consulted the students about pursuing their studies differently. If students, parents, and counseling teachers need more information for decision, they likely need to know about the curriculum, career path, tuition and fees, and application period respectively. The most important people who has an effect on decision under those 3 groups is himself / herself.
The suggestion on communication management of educational institution is that the public universities should have more public relations go over the entrance testing system, and each institute should have enough information available for deciding. Besides, there should provide new technology media directing communication through both students and parents. Moreover, the universities must have scholarships and grant providing for their students even more. Beside, the universities should hire more counseling teachers and staffs for counseling in both academic and personal life as well.