การบังคับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย

บทคัดย่อ

โทษประหารชีวิตเป็นโทษที่รุนแรงที่สุด เพราะเป็นการจำกัดบุคคลผู้กระทำความผิดออกไปจากโลกมนุษย์ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นโทษที่ขัดกับหลักธรรมในพุทธศาสนาที่ห้ามมนุษย์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ให้มนุษย์รู้จักให้อภัย มีเมตตาธรรมตามพรหมวิหาร 4 ไม่จองเวรจองกรรมแก่กัน กอปรกับในประเทศที่เจริญแล้วโทษประหารชีวิตถูกยกเลิกไปเพราะเป็นโทษที่ขัดต่อหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศไทยก็ได้มีการนำหลักการนี้มากำหนดไว้เช่นกัน ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวประเทศไทยยังควรมีโทษชนิดนี้อยู่ต่อไปอีกหรือไม่

Abstract