คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีที่องค์กรและผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีพึงประสงค์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีที่องค์กรและผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีพึงประสงค์” เป็นการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชี 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความรู้ของบัณฑิตสาขาการบัญชี (2) ด้านทักษะของบัณฑิตสาขาการบัญชี (3) ด้านคุณค่า จรรยาบรรณของบัณฑิตสาขาการบัญชี และ (4) ด้านบุคลิกภาพของบัณฑิตสาขาการบัญชี กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีในองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชนประเภทอุตสาหกรรม พาณิชย์ และบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความคาดหวังขององค์กรและผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชี
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมต้องการบัณฑิตสาขาการบัญชีที่มีคุณลักษณะด้านคุณค่า จรรยาบรรณ มากที่สุด รองลงมาคือคุณลักษณะด้านทักษะ คุณลักษณะด้านความรู้ และคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ตามลำดับ องค์กรรัฐบาลมีความต้องการบัณฑิตสาขาการบัญชีที่มีคุณลักษณะด้านความรู้ในวิชาชีพบัญชีสูงกว่าองค์กรเอกชนประเภทอุตสาหกรรม และพาณิชย์ องค์กรรัฐบาลมีความต้องการบัณฑิตสาขาการบัญชีที่มีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพในการใช้คำพูดสูงกว่าองค์กรเอกชนประเภทอุตสาหกรรม พาณิชย์ และบริการ ส่วนงานบัญชีอื่น ๆ มีความต้องการบัณฑิตสาขาการบัญชีที่มีคุณลักษณะด้านความรู้ทั่วไปสูงกว่าส่วนงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร และบัญชีภาษีอากร

 

Abstract

The research on “The Characteristics of Accounting Graduates Desired by Organizations and Authorities Concerned with Accounting” was the study the four aspects of characteristics of accounting graduates which included (1) Knowledge,
(2) Skills, (3) Value and (4) Personality of accounting graduates. The sample studied were workers and authorities concerned with accounting departments in governmental organization, state enterprises, private industry, commerce and services. The main purpose of the investigation was to find out the expectation of the organizations and authorities concerning accounting towards the characteristics of accounting graduates mentioned above.

It was found out that the sample as a whole expected accounting graduates to concentrate on value and morality the most. Coming in a second place were graduates who were skillful, knowledgeable and of good personality respectively. The governmental organizations expected accounting graduates to have a high level of knowledge in accountancy more than private industry and commerce did. The state enterprises were satisfied with the accounting graduates who have good personality in verbal communication more than private industry, commerce and services.
Other authorities concerning with accounting required the accounting graduates who had a great deal of general knowledge more than departments of financial accounting, administrative accounting and tax accounting.