ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

https://maejopoll.mju.ac.th/journalprocess.aspx