ธุรกิจบัณฑิตย์โพลพบปชช. 60 %ไม่เข้าใจ Thailand 4.0

http://www.lokwannee.com/web2013/?p=261293