ประชาชนไทย 60 % ยังไม่เข้าใจ Thailand 4.0

http://www.banmuang.co.th/news/economy/76120