ประชาชนไทย 60 % ยังไม่เข้าใจ Thailand 4.0

https://www.dpu.ac.th/dpurdi/survey/18