จีนแสดงท่าที จริงใจและตั้งใจ ผสานเศรษฐกิจจีน-เศรษฐกิจโลก ให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19

เนื้อหา

จีนแสดงท่าที จริงใจและตั้งใจ ผสานเศรษฐกิจจีน-เศรษฐกิจโลก
ให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19

จีนแสดงท่าที จริงใจและตั้งใจ ผสานเศรษฐกิจจีน-เศรษฐกิจโลก ให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้คนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ศาสนา หรือระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ จากสุนทรพจน์ของท่านประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ท่านได้กล่าวว่าการระบาดครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก วิกฤตภัยครั้งนี้

ได้ทดสอบความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของโลกที่ในฐานะมนุษยชาติที่ไม่ใช่คู่แข่งหรือศัตรู ในทางเศรษฐศาสตร์ จุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ คือการพัฒนา “ความกินดีอยู่ดี” ของประชาชน ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของทรัพยากรต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่าการเกิดการปฎิวัติและการเปลี่ยนแปลง ในทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติเกษตร อุตสาหกรรม หรือ เทคโนโลยี ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำให้โลกนี้ดีขึ้นสำหรับทุกคน การแพร่ระบาดของโควิด-19 แตกต่างจากวิกฤติทางเศรษฐกิจการเงินที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวิกฤติที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศอย่างทั่วถึง ผ่านการงดกิจกรรมทางเศรษฐิจ ท่องเที่ยว และการลงทุน ดังนั้นวิกฤติครั้งนี้จึงสร้างผลกระทบมหาศาลและไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะจบลงเมื่อใด

จีนได้แสดงบทบาทของการเป็นประเทศขนาดใหญ่ในการสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ประเทศจีนได้ให้ความช่วยเหลือ กับประชาคมโลกอย่างสุดความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกอุปกรณ์และบริการทางการแพทย์ เทคโนโลยี และเงินช่วยเหลือ สะท้อนให้เห็นถึง ความรับผิดชอบของจีน และความปรารถนาดีที่จีนมอบให้แก่มนุษยชาติ (รวมถึงประเทศไทย) ในช่วงยากลำบาก

คำกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิงในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน (CIIE) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมา เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าจีนมีความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมนำเข้าสินค้า การเปิดเสรีการค้า การลงทุน การอำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกิจ และความพยายามเชื่อมโยงเศรษฐกิจจีนเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างจริงใจ จริงจัง และ ตั้งใจ

จีนแสดงท่าที จริงใจและตั้งใจ ผสานเศรษฐกิจจีน-เศรษฐกิจโลก ให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19

เมื่อพิจารณามูลค่าสินค้านำเข้าที่จีนนำเข้ามาจากต่างประเทศ พบว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงนโยบายเปิดประเทศ (Open-Door Policy) การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) การประกาศนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง นโยบายผลิตในประเทศจีน (MIC2025) ตลอดจนนโยบายปฏิรูป และเปิดเสรีการค้า การนำเข้าสินค้าของจีนสร้างผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโลก ส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นการนำเข้าสินค้าขั้นตั้นเพื่อการบริโภคภายใน และสินค้าขั้นกลางเพื่อการผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และจากนั้นส่งออกสินค้าทุนราคาต่ำ คุณภาพดี ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลก ทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งยังสร้างงานสร้างรายได้แก่ประเทศรายได้น้อย ฯ จะเห็นว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จีนได้วางรากฐานเศรษฐกิจเป็นอย่างดีเพื่อผนึกรวม เอื้อประโยชน์อย่างถ้วนหน้า สมดุล และร่วมกัน กับโลก

แนวคิดในการวางแผนพัฒนาอนาคตจีน ตั้งอยู่บนหลัก “เปิดกว้าง ร่วมมือ สามัคคี ได้ชัยชนะร่วมกัน ยืนหยัดขยายการเปิดกว้างอย่างรอบด้าน เชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ และแบ่งปันทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” จัดได้ว่าเป็นหลักคิดที่ชาญฉลาด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้นำทางเศรษฐกิจโลก ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง วาดภาพอนาคตนโยบายพัฒนาประเทศประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก การเปิดเศรษฐกิจประเทศ (Openness) ผ่านเขตทดลองการค้าเสรีต่างๆ รวมถึงเปิดเสรีเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจแบบใหม่อย่างเปิดกว้าง ประการที่สอง การส่งเสริมความคิดค้นสร้างสรรค์และการพัฒนาด้านการค้าต่างประเทศ เพิ่มโอกาสประกอบ ธุรกิจรูปแบบใหม่ ยกศักยภาพการเติบโตการค้าระหว่างประเทศ ประการที่สาม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจ ช่วยเหลือวิสาหกิจ ลดกฎระเบียบ อำนวยความสะดวก รวมถึงความโปร่งใสและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ ประการที่สี่ ดำเนินความร่วมมือแบบทวิภาคี พหุภาคี ในระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในฐานะที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศจีนมาอย่างยาวนาน จีนเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน มีความเข้มแข็งและแน่นแฟ้น เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ มีผืนแผ่นดินที่ใกล้ชิด มีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามเป็นดั่งเส้นเลือดหล่อเลี้ยงทั้งสองประเทศ ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาอย่างช้านาน ไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกับจีนในฐานะกัลยาณมิตรที่จริงใจต่อกัน...

Download

ที่มารูปภาพ: Xinhua