น.ส.ดุจเดือน กาญจนเจริญนนท์

น.ส.ดุจเดือน กาญจนเจริญนนท์

การศึกษา

  • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทำงาน

  • ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาเชิงดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2556 – 2563 : เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2548 – 2556 : เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2543 – 2548 : เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งตนเอง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์