อ.ปทุมมาวดี กุลวัฒนะไพศาล

อ.ปทุมมาวดี กุลวัฒนะไพศาล

การศึกษา

  • ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร

  • General English course from Aspect International Language Academies, Australia

ประสบการณ์ทำงาน

  • ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาเชิงดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2553 – 2563 : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ, หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2543 – 2553 : ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนอมาตยกุล

ผลงานวิจัย

  • Kulwattanapaisarn, P., Warakulpakornsiri, B., & Siripitrakool, P. (2018). Motivation and L2 Reading Behaviors of University Students. Proceedings of National Conference on Creative Economy Southern College of Technology, Nakornsrithammarat, Thailand, February 16, 2018.