อ.ทนัญชัย เยี่ยมสวัสดิ์

อ.ทนัญชัย เยี่ยมสวัสดิ์

การศึกษา

  • ศศ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

  • ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาเชิงดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2549 – 2563 : อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2548 : อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผลงานวิจัย

  • ทนัญชัย เยี่ยมสวัสดิ์. (2561). คุณลักษณ์ที่พึงปรารถนาของผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารสุทธิปริทัศน์, 32(104), 112-127.
  • ทนัญชัย เยี่ยมสวัสดิ์. (2559). ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ: องค์ประกอบ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา. วารสารสุทธิปริทัศน์, 30(95), 1-12.
  • ทนัญชัย เยี่ยมสวัสดิ์. (2547). ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการทำธุรกิจ: การสื่อสารระหว่าง วัฒนธรรม. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 1(2), 64-73.