อ.ลจิต โพธิสาร

อ.ลจิต โพธิสาร

การศึกษา

  • ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A. (International Political Economy), University of Warwick, U.K.
  • ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

  • ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาเชิงดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2545 – 2563 : อาจารย์ประจำสถาบันภาษา และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์