ศาสตร์ชะลอวัยภาคประชาชน รุ่นที่ 6 องค์ความรู้ที่ 1 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559